Општа обавештења 

Правила коришћења термина консултација дефинисана су у циљу рационалнијег коришћења времена наставника и студената школе.

На сајту и огласној табли школе објављени су термини консултација свих наставника.

Свој долазак на консултације студент најављује наставнику путем e-mailа, најкасније 24 сата пре термина одржавања.

На консултације, по правилу, треба долазити на почетку предвиђеног термина.

Студенти на студијском програму Телекомуникације који студирају по плану 2012, а који су положили све испите предвиђене наставним планом и програмом, треба да донесу индекс у студентску службу након полагања последњег испита, како би добили уверење о стеченом високом образовању. Уз индекс, студент треба да приложи и потврду из библиотеке да се раздужио са књигама, као и да попуни и преда статистички извештај (образац се преузима у студентској служби и не наплаћује се додатно).

Уколико нисте сигурни како да правилно попуните уплатницу приликом плаћања рате школарине, погледајте пример попуњене уплатнице за основне студије на страници сајта овде.

Студенти Школе могу да изаберу Факултативне предмете. Ови предмети су сви предмети који се не налазе унутар студијског програма на коме је студент, али се реализују у Школи на неком од других студијских програма основних, специјалистичких и мастер струковних студија.

Факултативни предмети имају за циљ да студенима који желе да прошире своја стручна и професионална знања, или имају посебна додатна интересовања за материје појединих предмета, ван њихових студијских програма, омогуће ово допунско усавршавање у нашој Школи.

У школској скриптарници могу се купити мајице и качкети са штампаним обележјима Високе ICT школе.Цене: мајица - 500 динара; качкет - 300 динара.

Школски Е- learning сервис представља систем за интерактивно учење који се користи за реализацију е-курсева из предмета на којима се овај вид наставе комбинује са класичним облицима наставе.
Упис студената на активне курсеве врши администратор сервиса на захтев предметног наставника. На курс се уписују сви студенти који су пријављени за предмет. Да би се упис обавио, потребно је да сви студенти имају активне школске имејл налоге.

На седници Наставног већа, одржаној 30.01.2014. године, покренута је дискусија о односу студената према школској имовини. Поред непрекидног настојања да школски простор буде добро опремљен и уредан, свакодневно смо суочени са ''жврљотинама'' на школским клупама. Ова дугогодишња појава је посебно уочљива на новим клупама и столицама, које се у настави користе тек 12 недеља.

На I седници Наставног већа, одржаној 17.10.2013. разматрани су проблеми у реализацији условних предиспитних обавеза и усвојена је следећа Одлука:

"Условне предиспитне обавезе могу се надокнађивати искључиво у току триместра у коме се реализује настава из предмета и то у договору са предметним наставником. Изузетно, једна елиминаторна предиспитна обавеза која се редовно остварује у последњој недељи наставе, може да се надокнади и у првој недељи испитног рока који следи непосредно након триместра, под истим условима као и током триместра''.

На свечаном пријему студената прве године, свим студентима подељени су налози (корисничко име и шифра) за приступ сервисима Школе и активирање школског e-mail налога. За помоћ приликом првог приступа погледајте Упутство за приступ сервисима Школе и активирање e-mail налога.

Као што је већ раније објављено, сви студенти школе треба да активирају школски e-mail налог приступе сервисима Школе како би били у могућности да користе исте.

Студенти специјалистичких студија који не заврше студије у двоструком броју школских година предвиђених за реализацију студијског програма, могу на лични захтев продужити студије још једну годину, уколико имају неположене испите.

Студенти којима је остао само специјалистички рад, захтев за продужење могу обновити више пута.