О студијском програму | Студијски програми, Основне студије, Поштански саобраћај и логистика | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

О студијском програму 

Студијски програм Поштански саобраћај и логистика у различитим облицима постоји још од 1974. године са сврхом да обучи квалитетне и компетентне кадрове за рад у савременом окружењу логистике и поштанског саобраћаја. Веома битна предност је да не постоји сличан образовни профил у домену струковних високошколских програма, како на подручју земље, тако ни на подручју региона.

Циљ студијског програма Поштански саобраћај и логистика

Циљ студијског програма Поштански саобраћај и логистика је да кроз дуални и класични модел студирања омогући студентима да, кроз спектар предмета које изучавају током студија, сагледају различите методолошке приступе при решавању постављених проблема и примене стечена знања на адекватан начин.

Свршени студент основних струковних студија са звањем струковни инжењер саобраћаја стиче теоријска и практична знања неопходна за обављање послова у области поштанских и логистичких система.

Циљ се постиже захваљујући детаљном познавању технологије, процеса, процедура рада и пословног окружења и овладавањем практичним вештинама везаним за процес опслуживања, функционисања и контролу квалитета услуга поштанских и логистичких оператора уз сарадњу са најзначајнијим представницима сектора.

Дуални модел студија – НОВО!

Од школске 2021/22. године у оквиру студијског програма Поштански саобраћај и логистика могуће је студирати по дуалном моделу студија. Дуални модел студија (ДМС) се базира на основама Закона о дуалном моделу студија у високом образовању (2019.)

Циљ ДМС је стицање, усавршавање, изграђивање знања, вештине, способности и ставова, односно пословних компетенција у складу са студијским програмом и стандардом квалификације, као и реалним потребама тржишта рада.

ДМС подразумева модел реализације наставе кроз:

 • активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и
 • рад код послодавца - учење кроз рад

Учење кроз рад представља организован процес током кога студенти под надзором раде код послодавца примењујући теоријска знања у реалном радном окружењу, имају непосредан додир са пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету, повезују се са запосленим професионалцима и припремају се за свет рада. Студенти од послодавца добијају одређену накнаду за свој рад.

Послодавац прати рад и усмерава развој младих стручњака према реалним потребама тржишта рада у области

Улога СП Поштански саобраћај и логистика је да у овом процесу подстиче и прати каријерни развој, као и задовољство и мотивацију студената, оснажује и подржава студенте да планирају и постављају циљеве каријерног развоја

Наш први партнер у процесу развоја ДМС јесте ЈП Пошта Србије, систем са преко 15.000 запослених и преко 1.500 јединица поштанске мреже

Област поштанске технологије:

 • пружање поштанских, финансијских, електронских и осталих услуга у поштанском саобраћају;
 • организација, управљање и контрола рада у јединицама поштанске мреже;
 • прикупљање, обрада и анализа података о обиму услуга и токовима пошиљака;
 • обука у савременој ПостТИС лабораторији повезаној на ПостТИС/Интранет мрежу ЈП „Пошта Србија", коју студенти користе у редовној настави.

Област логистичких сервиса:

 • праћење и формирање робних токова, услуга организовања транспорта за трећа лица;
 • организовање транспорта применом модерних технологија комбинованог транспорта, организовања и формирања логистичких ланаца…
 • избор возила и одређивања итинерера саобраћајних средстава.

Посебне погодности?

 • настава у Школи организована је по триместрима, предмети имају логичан редослед, па студенти постепено стичу знања почевши од основних стручних предмета, па до предмета на којима завршавају своје усавршавање у Школи;
 • сви предмети су подељени у групације обавезних и изборних тако да се студенти у зависности од својих афинитета, способности и интересовања, темељније усмеравају на одређену област;
 • посебна пажња у оквиру овог студијског програма се посвећује и спортским активностима студената тако да им у ту сврху на располагању стоје отворени и затворени спортски терени, на којима се темељно припремају за учешће на различитим спортским манифестацијама и такмичењима, од којих неки имају већ традиционални облик

Где се запослити после завршетка студија?

Према подацима добијеним у септембру 2016. године од кадровске службе ЈП "Пошта Србије" у оквиру само овог предузећа је тренутно запослено око 1000 наших бивших студената. Поред тога, велики број наших инжењера је посао нашао у овој области на подручју земаља у окружењу, као и у оквиру приватних провајдера који на тржишту нуде поштанско-логистичке услуге (Dexpress, Bex Express...).

Радна места у свим поштанским и логистичким компанијама (области логистике, шпедиције, транспорта, ланаца снабдевања):

 • ЈП Пошта Србије и приватни поштански оператори (тренутно их је 56),
 • логистичке компаније (Нелт, Милшпед, ДТС, Ралу, …),
 • индустријска предузећа (прехрамбена, металска, машинска, електро, грађевинска, фармацеутске, петрохемијска, и др.), трговачка предузећа, мега маркети, дистрибуција…

Око 60% компанија указује на проблем „недостатка људи са правим компетенцијама и вештинама у логистици.“ Постани део индустрије која расте!

Постаћеш струковни инжењер саобраћаја - инжењери размишљају систематично, решавају проблеме, прагматични су - једноставно, чине свет бољим местом за живот!