Саобраћајно инжењерство - план 2017. | Студијски програми, Специјалистичке студије, План студија 2017. | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Саобраћајно инжењерство - план 2017. 

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за успешан како индивидуални тако и за тимски рад; разумевање и критичка оцена саобраћајно-транспортних система; упознавање са техникама планирања комуникационих система; анализа транспортних мрежа; обезбеђивање теоријске основе за разумевање модерних сервиса који се користе за управљање транспортних системима;примену квалитативних и квантитативних метода прогнозирања; дизајнирање и имплементација дистрибутивних система; пројектовање и креирање транспортних рута према различитим критеријумима.

Студијски програм Саобраћајно инжењерство је иницијално намењен студентима који су на основним студијама похађали студијски програм за поштанске и банкарске технологије и који желе да наставе са даљим школовањем из саобраћајне области односно студентима који желе да стекну нова знања из области саобраћаја, транспорта и логистике.

Студенти који заврше специјалистичке студије на овом смеру стећи ће теоријска и практична знања неопходна за обављање послова у оквиру транспортно-логистичких система, уз добро познавање модерних система компјутерских комуникација. Такође, оспособљени су за рад у оквиру поштанског сектора као и за рад на пољу саобраћаја у компанијама најразличитијих величина, од најмањих до највећих; могу се успешно укључити у анализу, пројектовање и реализацију транспортних мрежа и логистичких система различитог типа.

Према плану студијског програма настава се одвија у склопу предавања, аудиторних и лабораторијских вежби.

Настава се реализује у току једне школске године која обухвата три триместра у којима се одвија настава, а укупна вредност студија је 60 ЕСПБ, предмети имају логичан редослед.

Сви предмети су подељени у групације обавезних и изборних тако да се студенти у зависности од својих афинитета, способности и инетересовања темељније усмеравају на одређену област; по плану студијског програма студент има шест обавезних предмета (36 ЕСПБ) и 7 седам изборних предмета, као и специјалистичку праксу и специјалистички рад који носе додатних 6 ЕСПБ.

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије располаже великим бројем рачунара и пратеће рачунарске опреме.

Стручњаци у овој области посао могу потражити у ЈП „Пошта Србије“, код приватних оператора у области пружања поштанских и логистичких сервиса, у транспортним системима различитих видова транспорта, шпедитерским предузећима, робним терминалима различитих видова транспорта,робно-транспортним центрима - логистичким центрима, контенерским терминалима, слободним и царинским зонама, индустријским предузећима, трговачким предузећима, мега маркетима и
дистрибуцијским кућама…

По завршетку студија стиче се звање специјалиста струковни инжењер саобраћаја.

План студија
САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО
Предмет Статус ЕСПБ
 
Планирање комуникационих система О 6
Прогнозирање у саобраћају О 6
Информациони системи у логистици О 6
Управљање ланцима снабдевања О 6
Корпоративна стратегија О 6
Робно-транспортни центри О 6
Специјалистичка пракса О 1
Специјалистички рад О 5
 
Управљање у информатичком друштву И 6
Е пословање И 6
Одабрана поглавља из комуникационих модела И 6
Управљање подацима И 6
Web технологије И 6
Системи међубанкарских комуникација И 6
Интегрисани сервиси И 6
 

Легенда:

О - обавезан предмет

И - изборни предмет

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.