Стручни органи | Школа, Организација | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Стручни органи 

Наставно-стручно веће Одсека

Наставно-стручно веће Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије је стручни орган Академије техничко-уметничких струковних студија Београд.

Руководилац Одсека ВШИКТ је председник Наставно-стручног већа Одсека ВШИКТ по функцији.

Наставно-стручно веће Одсека ВШИКТ чине наставници и сарадници који су у радном односу на Академији, ангажовани на Одсеку ВШИКТ са најмање 70% радног времена.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-стручног већа учествују представници студената које бира Студентски парламент. Представници студената, бирају се на почетку школске године, а њихов број не може бити већи од 6 (шест).

Већа студијских програма

У складу са Статутом АТУСС-а на Одсеку ВШИКТ се као стручни орган Академије образује Веће студијског програма за сваки акредитовани студијски програм. На Одсеку ВШИКТ су образована три Већа студијских програма и једно Веће студијске групе.

Наставник или сарадник запослен на Академији, односно ангажован на Одсеку ВШИКТ, је члан само једног Већа студијског програма/студијске групе. Припадност наставника или сарадника студијском програму/студијској групи, утврђује се на основу одлуке Већа Одсека ВШИКТ и заснива се на његовој припадности ужој стручној области, односно већинском броју предмета које реализује на конкретном студијском програму.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Већа студијског програма учествују представници студената које бира Студентски парламент Академије.

Веће студијског програма Интернет технологије

 

  • Руководилац Већа студијског програма:мр Миланко Краговић
  •  e-mail:milanko.kragovic@ict.edu.rs

 

Веће студијске групе Комуникационе технологије и Мрежно и софтверско инжењерство

 

  • Руководилац Већа студијске групе:др Милан Павловић
  •  e-mail:milan.pavlovic@ict.edu.rs

 

Веће студијског програма Поштанско-логистички системи

 

  • Руководилац Већа студијског програма:др Јелена Милутиновић
  •  e-mail:jelena.milutinovic@ict.edu.rs

 

Веће студијског програма Банкарство и пословна информатика

 

  • Руководилац Већа студијског програма:др Ана Анокић
  •  e-mail:ana.anokic@ict.edu.rs