Стручни органи | Школа, Организација | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Стручни органи 

Наставно-стручно веће Одсека

Наставно-стручно веће Одсека је највиши стручни орган Одсека Висока ICT школа.

Наставно-стручно веће Одсека чине наставници и сарадници, који својство члана Наставно-стручног већа Одсека стичу запослењем у АТУСС, ангажовани на Одсеку са најмање 70% радног времена, и чији мандат траје док траје такво запослење.

Руководилац Одсека је председник Наставно-стручног већа Одсека по функцији.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-стручног већа Одсека учествују представници студената које бира Студентски парламент. Представници студената бирају се на почетку школске године а њихов број не може бити већи од 7 (седам).

Већа студијских програма

У Школи је образовано Веће студијског програма за сваки акредитовани студијски програм.

Веће студијског програма чине сви наставници и сарадници са пуним и непуним радним временом у Школи који предају предмете студијског програма.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Већа студијског програма учествују представници студената које бира Студентски парламент Школе.

Веће студијског програма Интернет технологије

 

 

Веће студијског програма Комуникационе технологије

 

 

Веће студијског програма Поштанско-логистички системи

 

 

Веће студијског програма Банкарство и пословна информатика

 

 

Веће студијског програма Мрежно и софтверско инжењерство