Стручни органи 

Наставно веће

Наставно веће је највиши стручни орган Школе.

Наставно веће чине наставници и сарадници Школе, који својство члана Наставног веће стичу запослењем у Школи са најмање 70% радног времена у Школи, и чији мандат траје док траје такво запослење.

Наставници и сарадници Школе који су у радном односу са процентом радног времена мањим од 70% учествују у раду седница Наставног већа без права гласа.

Директор је председник Наставног већа по функцији.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставног већа учествују представници студената које бира Студентски парламент.

Катедре

Наставници и сарадници Школе припадају Катедрама које су стручни органи Школе. Основане су као организационе јединице наставног особља у функцији наставног рада једну или више сродних стручних области.

Катедра за Интернет технологије

Катедра за Поштанскo-логистичке системе

Катедра за Комуникационе технологије

Катедра за опште образовање

Већа студијских програма

У Школи је образовано Веће студијског програма за сваки акредитовани студијски програм.

Веће студијског програма чине сви наставници и сарадници са пуним и непуним радним временом у Школи који предају предмете студијског програма.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Већа студијског програма учествују представници студената које бира Студентски парламент Школе.

Веће студијског програма Интернет технологије

Веће студијског програма Комуникационе технологије

Веће студијског програма Поштанско-логистички системи

Веће студијског програма Поштанске и банкарске технологије

Веће студијског програма Телекомуникације

Веће студијског програма Саобраћајно инжењерство

Веће студијског програма Електронске комуникације

Веће студијског програма Мрежно и софтверско инжењерство