Увид јавности 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 01-1/67

Датум 13.02.2020. годинe

Београд, Здравка Челара 16

 

 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 13.02.2020. године, ставља на увид јавности реферат који је написан за кандидате који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 29.01.2020. године и то:

  • реферат за избор једног кандидата у звање Наставник вештина за практичну наставу за област Саобраћајно инжењерство, ужа област Саобраћајно инжењерство, на одређено време од пет година, са пуним радним временом.

Реферат се ставља на увид јавности 13.02.2020. године и може се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 10 до 14 часова.