Увид јавности 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 01-1/555

Датум 15.08.2018. година

Београд, Здравка Челара 16

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 15.08.2018. године, ставља на увид јавности реферат који је написан за кандидате који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 18.07.2018. године и то:

  • реферат за избор једног кандидата у звању Виши предавач за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије, на одређено време од две године, са пуним радним временом.

Реферат се ставља на увид јавности 15.08.2018. године и може се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 10 до 14 часова.