Увид јавности 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 01-1/197

Датум 14.2.2019. годинe

Београд, Здравка Челара 16

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 14.2.2019. године, ставља на увид јавности реферат који су написани за кандидате који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 23.1.2019. године и то:

  • реферат за избор једног кандидата у звање Професор струковних студија за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Електротехничко и рачунарско инжењерство, на неодређено време, са 10% радног времена
  • реферат за избор једног кандидата у звање Предавач за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Телекомуникације, на одређено време од пет година, са пуним радним временом
  • реферат за избор једног кандидата у звање Наставник страног језика- енглески за област Филолошке науке, ужа област Енглески језик, на одређено време од пет година, са пуним радним временом
  • реферат за избор два кандидата у звање Сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије, на одређено време од годину дана, са пуним радним временом

Реферати се стављају на увид јавности 14.2.2019. године и могу се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 10 до 14 часова.