Електронско пословање - план 2008. | Студијски програми, Специјалистичке студије, План студија 2008. | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Електронско пословање - план 2008. 

Студијски програм Електронско пословање представља одговор Школе на савремене трендове у пословању и нашем реалном окружењу. После анализе садржаја већег броја предмета који се изучавају на основним студијама, дошло се до јасног става да се студентима понуди нови студијски програм, који треба да интегрише различита знања стечена до тада, а у циљу бољег сналажења и повећања конкурентности наших студената на тржишту рада.

 

 

Област електронског пословања је врло широка и обухвата чивате под области које прецизније дефинишу проблемe и решења у савременом пословном свету. Ова чињеница је била водиља у одабиру предмета који се студентима нуде, било кроз обавезне или изборне предмете. Имајући у виду да студенти који се уписују на овај студијски програм имају различита предзнања, идеја је да се свима пруже базична стручна знања из савремених принципа и технологија које се примењују у електронском пословању кроз два обавезна предмета, а да се остатак специјализације препусти студентима и њиховим афинитетима. Најважнији сегмент овог студијског програма огледа се у практичном и самосталном раду студента.

 

Практичне вештине у електронском пословању, с једне стране, укључују:

  • овладавање процесима и операцијама у пословању,
  • употребу рачунарско-мрежних апликација у електронском пословању, банака, пошта и других организација које се баве услужном делатношћу и
  • употребу рачунарско-мрежних апликација и у другим облицима пословања осим услуга,
  • осигуравање безбедног преноса података и
  • управљања процесима

а са друге стране, практичне вештине укључују:

  • способност развоја и одржавања рачунарско-мрежних апликација у пословању.

 

Имајући ово у виду уведена су два обавезна предмета, Е пословање и Е услуге, који нуде функционална знања са конкретним примерима имплементације у савремено пословно окружење. Ови базични предмети треба да студентима прикажу сва досадашња решења, али и нове потенцијалне сервисе које корисници очекују као део понуде. Посебан акценат ставља се на услуге и пословање које се актуелно примењује у развијеним земљама света са освртом на могућности примене и код нас.

 

dasda

 

Поред ових предмета студентима се даје широк спектар изборних предмета којима се према својим афинитетима могу уже специјализовати. Ове уже области могу бити: програмирање, управљање, сигурност или технологија.

За предмете који припадају групи програмерских, изабрани су тренутно најактуелнији и најквалитетнији софтверски пакети (Visual Studio, Java, PHP ...). Водило се рачуна да се међу њима нађу и лиценцирани и софтвери „отвореног кода“, како би се студенти упознали са свим предностима и манама конкретних решења. Циљ ових предмета је да оспособи студента да самостално креирају делове или комплетне пословне апликације намењене свим врстама електронског пословања. Као потреба се указује и изучавање напредних технологија обраде и складиштења великих количина података, па самим тим и могућност да студенти науче рад са реалним подацима и начине креирања различитих врста извештаја.

У области управљања студенти могу да изаберу најмање два предмета у којима се обрађују сви атрактивни проблеми у организацији и управљању ризицима и технологијом. Посебна пажња је посвећена интеграцији предмета и прожимању садржаја, да је тешко говорити о тачно једној области или предмету, што је предност која се добија избором овог студијског програма. Домен сигурности и правни аспект спадају у кључне елементе сваког а нарочито електронског пословања, а нарочито имајући у виду потенцијалне злоупотребе које су врло специфичне код употребе Интернета. Из тог разлога студентима се нуде два предмета чија садржина уско решава овај тип потенцијалних проблема. Поред ових области које су више оријентисане ка пословању, студенти имају могућност избора и неколико предмета које им дају знања из области преноса информација, инфраструктуре и конфигурације софтвера и хардвера који је неопходна карика код успешног обављања размене података.

Као обавези предмети студенти, на крају свог рада, имају специјалистичку праксу и специјалистички рад као круну свог стручног усавршавања. Циљ је свакако да на крају студент сам интегрише и функционално повеже добијена знања и то презентује кроз одбрану свог специјалистичког рада.

 

dasda

 

Акценат је стављен на практичан рад у лабораторијама или кроз пројекте, и реализује се на свим предметима. Поред тога велики број часова предвиђен за специјалистичку праксу треба да омогући студентима лаку интеграцију у пословне процесе и да их оспособи за самостални рад. Специјалистички рад се одобрава од стране Већа студијског програма и брани пред трочланом комисијом.

Савладавањем специјалистичког програма Електронско пословање студент стиче следеће опште способности:

  • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица;
  • примене знања у пракси;
  • развоја комуникационих способности и спретности као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем и
  • професионалне етике.

 

У нашој земљи је уназад неколико година електронско пословање у експанзији, али се и даље осећа потреба за обученим кадровима у овој области. Под обученим кадровима у области електронског пословања подразумевају се људи способни да дефинишу процесе и операције у пословању, да користе предвиђене апликације у пословању, али и да развијају и одржавају овакве апликације. Због тога је сврха специјалистичког студијског програма Електронско пословање обучавање студената за ову експанзивну област дефицитарну кадровима.

 

Детаљније о студијском програму...

 

По завршетку студијског програма Електронско пословање студенти стичу високо образовање другог степена струковних студија и звање - специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Електронско пословање
 
Предмети
Статус
ЕСПБ
 
1

Е пословање

ОБ
5
2

Е услуге

ОБ
5
3
Специјалистичка пракса
ОБ
13
4

Специјалистички рад

ОБ
17
 
5

Cyber право

ИЗ
3
6

Web програмирање - ASP

ИЗ
9
7

Web програмирање - PHP

ИЗ
9
8

ООП - C#

ИЗ
9
9

ООП - Java 2

ИЗ
8
10

Предмет са студијског програма
Мрежне технологије

ИЗ
 
11

Програмирање - Visual Basic

ИЗ
7
12

Рад у локалној заједници

ИЗ
1
13

Сигурност на Интернету

ИЗ
4
14

Системи међубанкарских комуникација

ИЗ
5
15

Складишта података

ИЗ
5
16

Управљање ланцима снабдевања

ИЗ
5
17

Управљање техн. операцијама

ИЗ
5
 

На овој страници можете наћи списак студената који су одрадили специјалистичку праксу у форму PDF фајла.

 

 

PDF