Рачуноводство 

Служба рачуноводства се брине о материјално-финансијском пословању Школе и то:

  1. обрачунава и исплаћује лична примања запослених и сарадника,и по потреби издаје потврде и извештаје о примањима
  2. евидентира имовину Школе
  3. фактурише услуге Школе, наплаћује потраживања и плаћа обавезе
  4. ради периодичне и годишње обрачуне и извештаје за потребе Школе, Министарстава
Рачун Школе:
840-2026666-90
Прималац:
Висока ICT школа, Здравка Челара 16
Позиви на број:
Од 10. септембра 2008. године, обавезно се уписује позив на број за сваку уплату.Правила за формирање позива на број за сваку конкретну уплату објављена су на огласној табли Школе, а можете их преузети у електронском облику и овде

Примере попуњеног налога за уплату можете погледати овде:

ПДВ подаци

Особље

  •  Радмила Јеремић, шеф рачуноводства
  •  е-mail: radmila.jeremic@ict.edu.rs
  •  телефон: 011/2080-154
  •  Весна Лепотић, референт за финансијско рачуноводствене послове
  •  e-mail: vesna.lepotic@ict.edu.rs
  •  телефон: 011/2080-154