О студијском програму | Студијски програми, Мастер студије, Мрежно и системско инжењерство | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

О студијском програму 

Мастер студијски програм Мрежно и системско инжењерство, представља други ниво високог струковног образовања, по чијем завршетку студенти стичу потребна теоријска и практична знања за решавање захтевних ИКТ проблема у реалном радном окружењу. проблема у реалном радном окружењу. Сврха студијског програма Мрежно и системско инжењерство је овладавање знањем и техничким вештинама у области мрежних технологија и системског администрирања, неопходних за успешан рад и конкурентност у њима. Студијски програм је посебно фокусиран на тренутно актуелну проблематику мрежних система и системског администрирања, кроз анализу како теоретских тако и практичних аспеката ових области које се континуално развијају.

Студијским радом стиче се увид у организационе и технолошке изазове корпоративних мрежних система, актуелног развоја мрежних технологија, мрежног програмирања и безбедности.

Студијски програм обезбеђује припрему дипломираних студената за успешно праћење развоја мрежних и софтверских решења, и способност за даљу едукацију кроз практичан рад у реалним условима.

Осим групе обавезних предмета који стручно оспособљавају студенте за рад у реалним тржишним условима, студенти бирају и изборне предмете који им омогућавају да се уже профилишу у складу са својим жељама и евентуалним захтевима радног места. Веома битан предмет на студијама је мастер пракса која има за циљ да изложи студенте раду у реалним условима, као и да их упозна са захтевима потенцијалног будућег радног места.

На крају студија, студент самостално, али уз руководство наставника, реализује мастер рад где треба да покаже висок степен интеграције знања и вештина различитих предмета и знања, који усмено брани пред стручном комисијом.

 

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос бодова (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). Студијски програм Мрежно и системско инжењерство се изводи у току 2 школске године и носи 120 ЕСПБ при чему свака школска година има 3 триместра и носи 60 ЕСПБ. Настава предмета се изводу према утврђеном распореду, у току једног триместра, после чега студент који је испунио предиспитне обавезе може да полаже испит. Испуњењем предиспитних обавеза из предмета и полагањем испита, студент остварује ЕСПБ бодове за одређени предмет. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

 

Квалификација

По завршетку студија и стицању дипломе, студенти добијају стручни назив струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем мастер струковних студија стиче се седми ниво, подниво један (ниво 7.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

 

Настава и испити

Настава се изводи по једнотриместралним предметима. Aктивности студента током триместра као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују као предиспитне обавезе. Сразмера броја поена стечених на предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: децембарски, априлски, јунски, јулски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

 

Циљеви и исходи

Циљ студијског програма Мрежно и системско инжењерство је стицање стручног знања и вештина из области мрежних и софтверских технологија, неопходних за решавање захтевних проблема у реалном радном окружењу. Оспособљавање стручног кадра за планирање, имплементацију и одржавање мрежних и софтверских система. Припрема теоретске и практичне основе код стручног кадра за праћење иновација, континуирану едукацију кроз практично искуство и конкурентност у технолошком аспекту области компетенције.

Конкретни циљ студијског програма је да оспособи стручни кадар за следеће практичне вештине:

 • Планирање и пројектовање мрежних рачунарских система
 • Имплементација и одржавање жичне, бежичне и оптичке мрежне инфраструктуре
 • Администрирање рачунарским мрежама, Cloud администрирање
 • Планирање и имплементација VoIP технологија
 • Имплементација мрежа нове генерације
 • Имплементација и одржавање безбедносних решења за мрежне системе
 • Примена практичних знања из мобилних система преноса
 • Планирање и пројектовање система видео надзора

 

Савладавањем студијског програма Мрежно и системско инжењерство, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • Независан рад на проблемима дужи временски период
 • Анализа проблема и формирање плана рада који води ка решењима
 • Креирање практичних модела који поједностављују имплементацију
 • Прављење реалистичних планова уз разматрање различитих могућности, ограничења и утрошка времена
 • Сакупљање и анализа различитих типова информација, и развијање здравог критичког става при њиховом разматрању
 • Креирање обимних континуираних извештаја и репрезентација запажања у јасно написаним техничким документима
 • Размена знања усменим и писменим путем
 • Изражавање властитих запажања и ставова у односу на област стручности
 • Поштовање професионалне етике