др Славица Радосављевић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Славица Радосављевић 

др Славица Радосављевић
 •  Звање: професор струковних студија
 •  Област / ужа научна област:
  Организационе науке
 •  Емаил:

 Образовање

Докторске студије завршила на Факултету организационих наука Универзитета у Београду са просеком 10 (десет). Докторску дисертацију под називом "Модел мобилног образовања базираног на технологијама проширене реалности" одбранила 2019. године, под руководством проф.др Маријане Деспотовић-Зракић.

Специјалистички рад под називом „Мобилне технологије у развоју високог образовања“ одбранила на смеру Електронско пословање Факултета организационих наука Београду 2010. год. под руководством проф. др Гордане Милосављевић.

Дипломирала на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 1997. године.

 Кретања у служби

2002 - данас - Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

1997 - 1999 - РТС, логистички део - административни послови.

Непосредно након завршетка студија сарађивала у реализацији лабораторијских вежби у оквиру предмета Експлоатација ТТ саобраћаја.

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Учесник округлог стола „Редефинирање универзалне поштанске услуге“ у организацији Агенције за поштански промет Босне и Херцеговине и Факултета за саобраћај и комуникације из Сарајева, Сарајево, 28-29. 5. 2019. године.
 • Члан је Комисије за стандарде и сродне документе, Поштански саобраћај, радна група КС А331, Института за стандардизацију Републике Србије.
 • Уверење о положеном курсу "Програм обуке за оцењиваче рукописа уџбеника", Завода за унапређење образовања и васпитања, 2016. године.
 • Учесник у радионици о моделима поштанског законодавства у ЕУ "EU Postal legislation and existing models in various EU Member States: a proposed model for Serbia'', у организацији Министарства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације, Београд, мај 2014.
 • Завршила је обуку на курсу „Е-leаrning будућност образовања“ коју је организовао међународни центар за едукацију у информатику LinkGroup, Београд, 2007.
 • Програми стручног усавршавања Центра за унапређење наставе Абакус: ”Електронски наставни материјали” каталошки бр. 079 “Примена e-learning метода наставе у образовању” каталошки бр. 112 “Савремене методе наставе и наставни материјали” каталошки бр. 666 “Модели комуникације у онлајн окружењу”, 2016. “Пословно успешан и остварен наставник”, 2016.

Међународни часописи са импакт фактором:

 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019). Ambient Intelligence-Based Smart Classroom Model. Interactive Learning Environments. doi: 10.1080/10494820.2019.1652836 M(22)
 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Grgurovic, B. (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 28(4), 404-418. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286 (M21)
 • Grgurović, B. Marković, D. and Štrbac, S. (2011) 'The Use of Spatial Data for Segmentation of the Postal Service Market', Technological and Economic Development of Economy, 17: 1, 87 — 100, DOI: 10.3846/13928619.2011.554016, URL: http://dx.doi.org/10.3846/13928619.2011.554016 - M21

Међународни часописи:

 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019) A MODEL OF ADAPTIVE LEARNING IN SMART CLASSROOMS BASED ON THE LEARNING STRATEGIES. PEOPLE: International Journal Of Social Sciences, 5(2), 662-679. doi: 10.20319/pijss.2019.52.662679
 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019) Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 5(2), 680-699. doi:10.20319/pijss.2019.52.680699
 • Grgurovic B., Strbac S., Milutinovic J., Popovic M. (2015). Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city, Transport Problems, 10(1), 17-22, ISSN 1896-0596, http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=189...
 • Štrbac, S, Grgurović, В, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120. DOI:10.12691/jbe-2-5-2, http://pubs.sciepub.com/jbe/2/5/2
 • Grgurović, B. , Štrbac, S. & Milovanović-Braković., G. (2013, 01 15). Uticaj tehnologije na budući razvoj poštanskog saobraćaja. (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 1(1), 56-65. Retrieved from www.meste.org/fbim/FBIM_1_2013/_06.pdf, DOI 10.12709/fbim.01.01.01.06, ISSN 2334-718X -  M23
 • B. Grgurovic, S. Strbac, "Possible areas of application of the geographic information system in postal traffic", Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod, ISSN 1336-8281, I/2011, Slovensko

Домаћи часописи:

 • S. Štrbac, B.Grgurović, “Mogućnosti primene e-learning metoda u visokoškolskim ustanovama”, Savremena pošta, br. 2, Beograd , 2008, str. 69-73.

Зборници међународних конференција:

 • Radosavljevic, S., & Radosavljevic, V. (2022). Framing a Model for Mobile Learning using Augmented Reality, 6th International Scientific Conference – ITEMA 2022, ITEMA 2022 Conference Proceedings, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-63-9
 • Radosavljevic, V., & Radosavljevic, S. (2022). Efficiency of Learning using Augmented Reality Technology, 6th International Scientific Conference – ITEMA 2022, ITEMA 2022 Conference Proceedings, ISSN 2683-5991, ISBN 978-86-80194-63-9
 • S. Radosavljević, B. Grgurović, J. Milutinović, S. Veličković, The Sustainability of Urban Postal Logistics and the AR Technology, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2023, Sarajevo.
 • S. Veličković, B. Grgurović, J. Milutinović, S. Radosavljević, Impact of micro mobility on curb management and city logistic sustainability, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2023, Sarajevo.
 • J. Milutinović, S. Veličković, B. Grgurović, S. Radosavljević, The role of crowd-shipping in sustainable city logistics, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2023, Sarajevo.
 • J. Milutinović, B. Grgurović, S. Veličković, S. Radosavljević, The Development of the Concept of Consolidation Centers in Using the Sharing Economy in Postal Services / Logistics, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2022, Sarajevo.
 • B. Grgurović, S. Radosavljević, M. Popović, J. Milutinović, "The Notion and Basic Functions of the Courier and Express Delivery Industry", XI International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2019.
 • Radosavljevic, V., Radosavljevic, S., & Jelic, G. (2019). A Model of Adaptive Learning in Smart Classrooms based on the Learning Strategies. In 8th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning. Lisbon: Lusófona University. Retrieved from https://teraweb.org/wp-content/uploads/2019/06/TERA-International-Confer...
 • Radosavljevic, S. , Radosavljevic, V., & Jelic, G. (2019). Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning. In 8th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education & Learning. Lisbon: Lusófona University. Retrieved from https://teraweb.org/wp-content/uploads/2019/06/TERA-International-Confer... Smart Classroom Environmental Parameters as a Parameter of Adaptive Learning
 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Grgurović, B, (2018). Mobile Augmented Reality as a method of presenting teaching content, Second International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, ITEMA 2018, November 8, 2018, Graz (М33)
 • Radosavljević, S., Radosavljević, V., Grgurović, B. & Jelić, G., (2018). Proširena realnost kao deo mobilnog učenja, Regionalna naučno-stručna konferencija "Infofest Pulse 2018" 25. Festival informatičkih dostignuća INFOFEST 2018 30.09-06.10.2018. Budva, Crna Gora, pp 128-137, ISSN 2536-5665 - M33
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуpовић, Славица Радосављевић, Мирјана Поповић, Одрживост поштанских услуга у руралном подручју и њихов значај за регионални развој, SYM-OP-IS 2017, XLIV симпозијум о операционим истраживањима, Златибор, 2017 - M33
 • S. Štrbac, B. Grgurovic, V. Radosavljević, „Augmented Reality and Mobile Learning“, XV International Symposium SymOrg 2016, Zlatibor, 2016.- M33
 • J. Milutinovic, B. Grgurovic, S. Velickovic, S. Strbac, M. Popovic, „Model for adjusting postal routes to set requirements“, VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2016. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Postal-logistical subsystems functioning as e-commerce”, VII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2015. – M33
 • B. Grgurovic, S. Štrbac, G. Milovanović-Braković, Contribution of postal providers to e-commerce development, 2nd Human and Social Sciences at the Common Conference 2014, ISBN: 978-80-554-0949-8, ISSN: 1339-522X, pp. 270-274.
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city”, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2014. – M33
 • S.Štrbac, B.Grgurović, J.Milutinović, "Using mobile technologies in fostering the devolopment of postal services", XIV International symposium SymOrg 2014, Zlatibor, 2014.- M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Г. Миловановић-Браковић, “Установление транспортных связей в почтовом транспорте“, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2013.  – M33
 • B.Grugorvić, S.Štrbac,М. Popović , "Primena geografskog informacionog sistema u cilju stvaranja novih izvora prihoda u oblasti poštanskog saobraćaja", XVIII festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva, 2011. – M33
 • В. Радосављевић, Д. Певац, С. Штрбац , Б. Гргуровић, "Implementation of e-learning method of teaching in high vocational studies", The Second International Conference on eLearning-2011, Beograd, 2011. – M33
 • Б. Гргуровић, C. Штрбац, Д. Марковић, „The Procedure of Choosing a Market Segment in the Area of Postal Services Offer", Global Business and Technology Association, Thirteenth Annual International Conference, Istanbul, Turkey, July 12-16, 2011, p. 339-347. – M33
 • S. Štrbac, B. Grgurović, “The Possibilities of Implementation of M-Education in the Republic of Serbia“, EUROCON 2011 and CONFTELE 2011, Lisabon, 2011. p 168, ISBN: 978-142447486-8, DOI: 10.1109/EUROCON.2011.5929227  –M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Ј. Милутиновић “The characteristics of services as a reason of demand in postal technology”, 13th International conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2010, Belgrade, 2010, pp. 546-552. – M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Примена географског информационог система у сегментацији тржишта поштанских услуга”, Infoteh, p. 585-588, Јахорина 2009. – M33
 • Г. Миловановић-Браковић, Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Нове технологије безконтактног плаћања”, 13 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2008. – M33
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Д Стајић, “E-learninig у оквиру Више ICT школе”, 12 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2007. – M33

Зборници домаћих конференција са међународним учешћем:

 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Улога и значај поштанских услуга за развој и одржавање локалних заједница, XXXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2016. – M61
 • М.Петровић, С. Штрбац, М. Поповић, “Унапређени начин пословања Поште Србије”, XIV међународна конференција Е-трговина 2014, Палић, 2014.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, „Дефинисање везе између група корисника и понуде услуга у поштанском саобраћају“, XXXVII симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2010, Тара, 2010. – M63
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, „Примена мобилних технологија у високом образовању“, Симпозијум Инфотех, Зборник радова, Јахорина 2010. – M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности“, Међународна конференција „Менаџмент 2010.“, Крушевац 2010. – M33
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Миловановић-Браковић, “Системи за управљање документима у образовању”, IX међународна конференција Е-трговина 2009, Палић, 2009.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, “On line сегментација”, VIII међународна конференција Е-трговина 2008, Палић, 2008.

Зборници домаћих конференција:

 • Ј. Милутиновић, Б. Гргуровић, С. Штрбац: „The innovative concept of addressing as a means to developing new business models of postal operators“, SYM-OP-IS 2016, XLIII симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 2016
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, В. Радосављевић: Отварање података државне управе - државна управа у интересу свих грађана, XXXIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2015. – M61
 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Предлог модела за оптимизацију интегрисаног сервиса електронске трговине и доставе, XXXI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2013. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, „Утицај технологије на маркетиншке процесе у поштанском саобраћају“, XXX симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2012. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Процедура избора тржишног сегмента на основу дефинисаних кључних куповних категорија", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010. – M61
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, “Мобилне технологије у образовању”, X међународна конференција Е-трговина 2010, Палић, 2010.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, С. Величковић "Разлози потражње на тржишту поштанских услуга", XXVII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2009. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Формирање прелиминарног списка корисника поштанских услуга", XXVI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2008. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Процедура израде тржишне мапе”, XXV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд , 2007. – M61
 • Б. Гргуровић, Славица Штрбац, “Сегментација поштанског тржишта”, XXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2006. – M61

Пројекти:

 • Institut za standardizaciju Srbije, Tehnički komitet ’’Poštanske usluge KSA 331" - član projektnog tima

Књиге и скрипте:

 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, drugo izmenjeno i dopunjeno izdajne, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2019. (183 strane) ISBN 978-86-88245-35-7
 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2015. (152 strane) ISBN 978-86-88245-23-4
 • S.Štrbac, Uvod u elektronske komunikacije, Visoka ICT škola, Beograd, 2013. (160 strana)
 • Гргуровић, Б.,С. Штрбац, Електронске поштанске услуге, Завод за уџбенике, Београд, 2011. (108 страна)
 • Štrbac S., Telekomunikacioni servisi, Viša škola za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2007. (165 strana)

Цитираност:

Рад:

Radosavljevic, V, Radosavljevic, S. & Jelic, G. (2019). Smart Classroom Environmental Parameters As A Parameter Of Adaptive Learning. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 5(2), 680-699. doi:10.20319/pijss.2019.52.680699

је цитиран у:

 1. Terzieva, V., Ilchev, S., & Todorova, K. (2022). The Role of Internet of Things in Smart Education. IFAC-Papersonline, 55(11), 108-113. doi: 10.1016/j.ifacol.2022.08.057
 2. Terzieva, V., Ilchev, S., Todorova, K., & Andreev, R. (2021). Towards a Design of an Intelligent Educational System. IFAC-Papersonline, 54(13), 363-368. doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.474

Рад:

Radosavljevic, V, Radosavljevic, S. & Jelić G. (2019). Ambient Intelligence-Based Smart Classroom Model. Interactive Learning Environments. doi: 10.1080/10494820.2019.1652836 (M 22)

је цитиран у:

 1. Saadé, R. et al. (2023). Challenges and Opportunities in the Internet of Intelligence of Things in Higher Education—Towards Bridging Theory and Practice. IoT. 4. 430-465. 10.3390/iot4030019
 2. Dai, Z. et al. (2023) ‘Smart classroom learning environment preferences of higher education teachers and students in China: An ecological perspective’, Heliyon, 9(6). doi:10.1016/j.heliyon.2023.e16769.
 3. Zhou, X. and Li, M. (2023) ‘Construction of smart classroom model for English learning in the internet-based era: A multimodal perspective’, Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 267–277. doi:10.1007/978-981-99-1428-9_32.
 4. Bezerra, R.M., DurãEs, D. and Novais, P.N. (2022) “Survey for smart and Adaptative education,” Proceedings of the 2022 5th International Conference on Education Technology Management [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1145/3582580.3582622.
 5. Pan, R., Zhang, L. and Yang, J. (2022) “A systematic review of Smart Learning Environments,” Resilience and Future of Smart Learning, pp. 11–20. Available at: https://doi.org/10.1007/978-981-19-5967-7_3.
 6. Chang, S.-H. et al. (2022) “Using an integrative meta-analyzis to examine the effects of smart classroom-based instruction on academic achievement: A technological change perspective,” Interactive Learning Environments, pp. 1–28. Available at: https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2146138.
 7. Zairul, M. et al. (2022) “Smart classroom adoption in Higher Education: A thematic review,” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(14). Available at: https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i14/15825
 8. Wu, Q. (2021) “Networking College’s smart education system based on Omnidirectional Interaction Model,” 2021 2nd International Conference on Information Science and Education (ICISE-IE) [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1109/icise-ie53922.2021.00039
 9. Madera Doval, D.P. (2022) “Una revisión Sistemática sobre smart classrooms,” CITAS, 8(2). Available at: https://doi.org/10.15332/24224529.7953
 10. Recalde, J. M., Llurba, C., & Palau, R. (2022). Ambient intelligence for smart classrooms: schools perception of the need to regulate environmental conditions. In book Tecnología educativa para los retos de la era digital (p. 45).
 11. Terzieva, V., Ivanova, T., & Todorova, K. (2022). Personalized Learning in an Intelligent Educational System. Novel &Amp; Intelligent Digital Systems: Proceedings Of The 2Nd International Conference (Nids 2022), 13-23. doi: 10.1007/978-3-031-17601-2_2
 12. Gan, W., Dao, M., Zettsu, K., & Sun, Y. (2022). IoT-based Multimodal Analysis for Smart Education: Current Status, Challenges and Opportunities. Proceedings Of The 3Rd ACM Workshop On Intelligent Cross-Data Analysis And Retrieval. doi: 10.1145/3512731.3534208
 13. Burunkaya, M., & Duraklar, K. (2022). Design and Implementation of an IoT-Based Smart Classroom Incubator. Applied Sciences, 12(4), 2233. doi: 10.3390/app12042233
 14. Nai, R. (2022). The design of smart classroom for modern college English teaching under Internet of Things. PLOS ONE, 17(2), e0264176. doi: 10.1371/journal.pone.0264176
 15. Terzieva, V., Ivanova, T., & Todorova, K. (2021). Toward Personalization in Intelligent Learning Systems. Proceedings Of International Conference On Data Science And Applications, 299-311. doi: 10.1007/978-981-16-5348-3_24
 16. Wong, B., & Li, K. (2021). The Benefits and Challenges of Smart Learning: A Literature Review. 2021 International Symposium On Educational Technology (ISET). doi: 10.1109/iset52350.2021.00041
 17. Alfoudari, A., Durugbo, C., & Aldhmour, F. (2021). Understanding socio-technological challenges of smart classrooms using a systematic review. Computers & Education, 173, 104282. doi: 10.1016/j.compedu.2021.104282
 18. Chen, X., Zou, D., Xie, H., & Wang, F. (2021). Past, present, and future of smart learning: a topic-based bibliometric analysis. International Journal Of Educational Technology In Higher Education, 18(1). doi: 10.1186/s41239-020-00239-6
 19. محمد لطفي هدايت, م. (2020). أنظمة التعلم الذكية المتكيفة: مسح منهجي لبيئة الحوسبة في كل مكان. Journal Of King Abdulaziz University Computing And Information Technology Sciences, 9(1), 65-81. doi: 10.4197/comp.9-1.5 (prev: Mohamed Lotfi Hidaiat, inž. (2020). Prilagodljivi inteligentni sistemi učenja: sistematsko istraživanje sveprisutnog računarskog okruženja)
 20. Dai, Z., Wang, M., & Liu, F. (2020). Research on Evaluation of Smart Learning Environment in Universities Based on AHP-FCE: A Case Study of Central China Normal University. Lecture Notes In Computer Science, 317-327. doi: 10.1007/978-3-030-63885-6_36

Рад:

Radosavljevic, V, Radosavljevic, S. & Jelić G. (2019). A MODEL OF ADAPTIVE LEARNING IN SMART CLASSROOMS BASED ON THE LEARNING STRATEGIES. PEOPLE: International Journal Of Social Sciences, 5(2), 662-679. doi: 10.20319/pijss.2019.52.662679

је цитиран у:

 1. Unciti, O. and Palau, R. (2023) ‘Teacher decision making tool: Development of a prototype to facilitate teacher decision making in the classroom’, Journal of Technology and Science Education, 13(3), p. 740. doi:10.3926/jotse.1801
 2. Tao, S., Li, Y., Dong, X., Nallappan, G., & Aziz, A. (2021). Smart Educational Learning Strategies for Teachers and Students in the Higher Education System, J. of Mult.-Valued Logic & Soft Computing, Vol. 36, pp. 99–115, Old City Publishing, Inc
 3. Smaili, E., Sraidi, S., Azzouzi, S., & Charaf, M. (2021). Towards Sustainable e-Learning Systems Using an Adaptive Learning Approach. Emerging Trends In ICT For Sustainable Development, 365-372. doi: 10.1007/978-3-030-53440-0_38
 4. El Miloud, S., Soukaina, S., Salma, A., & El Hassan, C. (2020). An Adaptive Learning Approach for Better Retention of Learners in MOOCs. Proceedings Of The 3Rd International Conference On Networking, Information Systems & Security. doi: 10.1145/3386723.3387845

Рад:

Radosavljevic, S., Radosavljevic, V. & Grgurović B, (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 28(4), 404-418. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286 (M21)

је цитиран у:

 1. Badriah, N., Yusuf, M. & Efendi, A., (2023). Investigating The Adoption of Augmented Reality for Vocational Student Engineering Materials in Hybrid Learning. Journal of International Conference Proceedings. 6. 463-475. 10.32535/jicp.v6i1.2459
 2. Li, G., Yan, J. & Zhang, N. (2023). Discussion on the Construction of Employment Oriented E-Commerce Curriculum System in Higher Vocational Education. Advances in Vocational and Technical Education (2023). Clausius Scientific Press, Canada. DOI:10.23977/avte.2023.050408. ISSN 2523-5834 Vol. 5 Num. 4
 3. Abdul Hamid, R., Ismail, I.M. and Wan Yahaya, W.A. (2023) ‘Critical success factors of augmented reality technology adoption in technical skill training for manufacturing’, Proceedings of the 2023 9th International Conference on Computer Technology Applications [Preprint]. doi:10.1145/3605423.3605425.
 4. Lim, S.F. and Kamin, Y. (2023) ‘The design and development of the METAR framework for designing an augmented reality application based on experts’ consensus’, International Journal of Learning Technology, 18(2), pp. 125–160. doi:10.1504/ijlt.2023.132750.
 5. Deay, M. (2023b) PREDICTING STUDENT PERFORMANCE IN AN AUGMENTED REALITY LEARNING ENVIRONMENT USING EYE-TRACKING DATA. dissertation. Available at: https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/96152/DeayMatt... (Accessed: 2023).
 6. Osman, S., Abdullah, A. and Akma, H., (2023) „Augmented Reality Application: An Approaches to Enhance Students Motivation in Learning PC Assembly“, Journal of Technology and Humanities, Vol.4, No.1, pp 25-35, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 7. Ciloglu, T. and Ustun, A.B. (2023) ‘The effects of mobile AR-based biology learning experience on students’ motivation, self‐efficacy, and attitudes in online learning’, Journal of Science Education and Technology, 32(3), pp. 309–337. doi:10.1007/s10956-023-10030-7.
 8. Mohamad, A.M. et al. (2023) ‘Cloud-based augmented reality as a disruptive technology for higher education’, 2023 International Conference on Disruptive Technologies (ICDT) [Preprint]. doi:10.1109/icdt57929.2023.10150499.
 9. AKGÜN, E. and USTUN, A.B. (2023) ‘Content analysis for learning with mobile augmented reality’, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi [Preprint]. doi:10.53444/deubefd.1153240
 10. Hartanto, S., Permana, S.A. and Saputra, N. (2023) ‘Development of Digital Laboratory-based augmented reality’, PROCEEDING OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF SCIENCE, TECHNOLOGY, AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH (IC-STAR 2021) [Preprint]. doi:10.1063/5.0110464.
 11. Candido, V. et al. (2023) ‘Could vocational education benefit from Augmented Reality and Hypervideo Technologies? an exploratory interview study’, International Journal for Research in Vocational Education and Training, 10(2), pp. 138–167. doi:10.13152/ijrvet.10.2.1.
 12. Almufarreh, A. and Arshad, M. (2023) “Promising emerging technologies for teaching and learning: Recent developments and future challenges,” Sustainability, 15(8), p. 6917. Available at: https://doi.org/10.3390/su15086917
 13. Perifanou, M., Economides, A.A. and Nikou, S.A. (2022) “Teachers’ views on integrating augmented reality in education: Needs, opportunities, challenges and recommendations,” Future Internet, 15(1), p. 20. Available at: https://doi.org/10.3390/fi15010020.
 14. Purwaningtyas, D.A. et al. (2022) “The integration of Augmented Reality and Virtual Laboratory based on the 5E model and VARK assessment: A conceptual framework,” Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 11(3), pp. 449–460. Available at: https://doi.org/10.15294/jpii.v11i3.36367.
 15. Huang, S.-Y., Tarng, W. and Ou, K.-L. (2023) “Effectiveness of AR board game on computational thinking and programming skills for elementary school students,” Systems, 11(1), p. 25. Available at: https://doi.org/10.3390/systems11010025.
 16. Brünninghaus, M. and Deppe, S. (2022) “Advancements in vocational training through Mobile Assistance Systems,” Human-Technology Interaction, pp. 151–172. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-99235-4_6.
 17. Lin, H.-Y. and Tsai, S.-C. (2021) “Student perceptions towards the usage of ar-supported STEMUP application in Mobile courses development and its implementation into English learning,” Australasian Journal of Educational Technology, pp. 88–103. Available at: https://doi.org/10.14742/ajet.6125
 18. Lee, Y.-C.J. and Takenaka, B.P. (2022) “Extended reality as a means to enhance public health education,” Frontiers in Public Health, 10. Available at: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1040018.
 19. Kapp, K. et al. (2022) “Design and usability testing of an augmented reality (AR) environment in Pharmacy Education—presenting a pilot study on comparison between AR Smart Glasses and a mobile device in a laboratory course,” Education Sciences, 12(12), p. 854. Available at: https://doi.org/10.3390/educsci12120854.
 20. Fikriyah, A. et al. (2022) “Use of technology in high school: A systematic review,” Materials of International Practical Internet Conference “Challenges of Science” [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.31643/2022.14.
 21. Frady, K. (2022) “Use of virtual labs to support demand-oriented engineering pedagogy in Engineering Technology and Vocational Education Training Programmes: A systematic review of the literature,” European Journal of Engineering Education, pp. 1–20. Available at: https://doi.org/10.1080/03043797.2022.2141610.
 22. Abdul Hamid, R., Ismail, I., & Wan Yahaya, W. (2022). Augmented reality for skill training from TVET instructors’ perspective. Interactive Learning Environments, 1-9. doi: 10.1080/10494820.2022.2118788
 23. Nijhawan, M., Rana, A., Tanwar, S., & Kumar, S. (2021). A Study of Awareness and Perception of Augmented Reality in Education Sector. 2021 9Th International Conference On Reliability, Infocom Technologies And Optimization (Trends And Future Directions) (ICRITO). doi: 10.1109/icrito51393.2021.9596379
 24. Lai, J., & Cheong, K. (2022). Educational Opportunities and Challenges in Augmented Reality: Featuring Implementations in Physics Education. IEEE Access, 10, 43143-43158. doi: 10.1109/access.2022.3166478
 25. Yang, X. (2022). Evaluation on the Training Effect of Applied Talents in Higher Vocational Colleges under the Background of Regional Economy. Mathematical Problems In Engineering, 2022, 1-9. doi: 10.1155/2022/8631696
 26. Lampropoulos, G., Keramopoulos, E., Diamantaras, K., & Evangelidis, G. (2022). Augmented Reality and Gamification in Education: A Systematic Literature Review of Research, Applications, and Empirical Studies. Applied Sciences, 12(13), 6809. doi: 10.3390/app12136809
 27. Chan, A., Chiu, D., Ho, K., & Wang, M. (2022). Information Needs of Vocational Training From Training Providers' Perspectives. Research Anthology On Vocational Education And Preparing Future Workers, 9-28. doi: 10.4018/978-1-6684-5696-5.ch002
 28. Muhammadiah, M., Wahab, A., Surahman, S., Cakranegara, P., & Nduru, M. (2022). Development Of Web-Based Learning Evaluation Tools in Vocational High Schools. Sinkron, 7(2), 308-313. doi: 10.33395/sinkron.v7i2.11292
 29. Amanatidis, N. (2022). Augmented Reality in Education and Educational Games-Implementation and Evaluation: A Focused Literature Review. Computers And Children, 1(1), em002. doi: 10.29333/cac/11925
 30. Hwang, G.J., Yang, C.L., Chou, K.R., Chang, C.Y. (2022). An MDRE approach to promoting students' learning performances in the era of the pandemic: A quasi-experimental design. British Journal of Educational Technology (2022) 00:1-18 DOI: 10.1111/bjet.13208
 31. CEUR-WS.org. (2021). Design and implementation of accessible open-source augmented reality learning authoring tool. In The Doctoral Consortium of the Sixteenth European Conference on Technology Enhanced Learning co-located with the Sixteenth European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2021). Bolzano, Italy. Retrieved from http://CEUR-WS.org/Vol-3076/ECTEL2021_DC_paper03.pdf
 32. Milheim, K., Fraenza, C., & Palermo-Kielb, K. (2021). Supporting Student-Initiated Mobile Device Use in Online Learning. Online Learning, 25(3). doi: 10.24059/olj.v25i3.2438
 33. Minh, T., & Tuấn, N. (2020). ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tạp Chí Khoa Học, 17(11), 1970. doi: 10.54607/hcmue.js.17.11.2848(2020)
 34. Aprinaldi, A., Rahmawati, Y., & Komaro, M. (2019). Implementation of Augmented Reality (AR) android based in learning. Journal Of Physics: Conference Series, 1402(7), 077045. doi: 10.1088/1742-6596/1402/7/0770451.
 35. Berglund, A., Zhou, Y., & Martinsen, M. (2021). An Assessment Review of Learning Performance when adopting Augmented Reality in Engineering Education. In 8th Development conference for Sweden's Engineering Educations. Karlstad: Karlstads universitet.
 36. Abdullah, S., Saud, M., Hisham, M., Abd Wahid, N., Arsat, M., Suhairom, N., & Aripin, M. (2021). Determining Elements in Mobile Learning Implemention Among Instructors in Vocational Colleges: A Fuzzy Delphi Method. IEEE Access, 9, 150839-150845. doi: 10.1109/access.2021.3121703
 37. Hoevers, M. (2021). The potential of Augmented Reality Glasses in the Practice of Street Policing: an Experimental Study among Dutch (Mounted) Police Officers (Master of Science (MSc). University of Twente.
 38. Lin, H., Tsai, S., (2021). Student perceptions towards the usage of AR-supported STEMUP application in mobile courses development and its implementation into English learning, Australasian Journal of Educational Technology,Vol. 37 No. 3 (2021): AJET - Issue 3, 88-103
 39. Yu, X. (2021). Advanced Artificial Intelligence Assisted Learning Model for Smart Educational Learning Strategies for Teachers and Students. doi: 10.21203/rs.3.rs-739949/v1
 40. González-Zamar, M., Abad-Segura, E. (2020). IMPLICACIONES DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN PLÁSTICA, III Congreso Virtual Internacional y V Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 203-214, ISBN 978-84-18254-83-3
 41. Abad-Segura, E., González-Zamar, M. (2020). LA REALIDAD AUMENTADA EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, III Congreso Virtual Internacional y V Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 203-214, ISBN 978-84-18254-83-3
 42. Solikhatun, I., Sukirno, Arif Wahyu Widodo, A.W., Maslahah, S. (2021). The Potential of Augmented Reality for Vocational High School Learning Amid Covid-19 Spread, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 579, doi:10.2991/assehr.k.210914.033
 43. Cuong, N., Nguyen, T., & Thang, T. (2021). Fuzzy-PID-Based Improvement Controller for CNC Feed Servo System. Intelligent Human Computer Interaction, 38-46. doi: 10.1007/978-3-030-68452-5_4
 44. Lee, C., & Hsu, Y. (2021). Promoting the Quality of Life of Elderly during the COVID-19 Pandemic. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 18(13), 6813. doi: 10.3390/ijerph18136813
 45. Criollo-C, S., Abad-Vásquez, D., Martic-Nieto, M., Velásquez-G, F., Pérez-Medina, J., & Luján-Mora, S. (2021). Towards a New Learning Experience through a Mobile Application with Augmented Reality in Engineering Education. Applied Sciences, 11(11), 4921. doi: 10.3390/app11114921
 46. Álvarez-Marín, A., Velázquez-Iturbide, J., & Castillo-Vergara, M. (2021). The acceptance of augmented reality in engineering education: the role of technology optimism and technology innovativeness. Interactive Learning Environments, 1-13. doi: 10.1080/10494820.2021.1928710
 47. Kautsar, I., Damardono, A., & Suryawinata, M. (2021). Mixed reality updatable content for learning supportive tools. IOP Conference Series: Materials Science And Engineering, 1098(5), 052113. doi: 10.1088/1757-899x/1098/5/052113
 48. Chen, J., Hsu, Y., Wei, W., & Yang, C. (2021). Continuance Intention of Augmented Reality Textbooks in Basic Design Course. Education Sciences, 11(5), 208. doi: 10.3390/educsci11050208
 49. Huang, H., Huang, T., & Cheng, C. (2021). Reality matters? exploring a tangible user interface for augmented-reality-based fire education. Universal Access In The Information Society. doi: 10.1007/s10209-021-00808-0
 50. Hanafi, H., Wahab, M., Selamat, A., Masnan, A., & Huda, M. (2021). A Systematic Review of Augmented Reality in Multimedia Learning Outcomes in Education. Intelligent Human Computer Interaction, 63-72. doi: 10.1007/978-3-030-68452-5_7
 51. Purnama, S., Syukriyah, N., Ulfah, M., Arifuddin, A., & Aziz, H. (2021). Augmented Reality in Education in Era 4.0. Proceedings Of The First International Conference On Economics, Business And Social Humanities, ICONEBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia. doi: 10.4108/eai.4-11-2020.2304649
 52. Situmorang, R., Kustandi, C., Maudiarti, S., Widyaningrum, R., & Ariani, D. (2021). Entrepreneurship Education Through Mobile Augmented Reality for Introducing SMEs in Higher Education. International Journal Of Interactive Mobile Technologies (Ijim), 15(03), 17. doi: 10.3991/ijim.v15i03.18437
 53. Minh, T. H., & Tuấn, N. M. (2020). ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tạp chí Khoa học, 17(11), 1970.
 54. Poerwanti, J. I. S., & Budiharto, T. (2020, March). Utilization of Augmented Reality as an Interactive Media in The Learning of Fine Arts in Elementary School Education Students. In International Conference on Elementary Education (Vol. 2, No. 1, pp. 324-331).
 55. Czerkawski, B., & Berti, M. (2020). Pedagogical Considerations for Mobile-Based Augmented Reality Learning Environments. Internet Of Things, Infrastructures And Mobile Applications, 215-222. doi: 10.1007/978-3-030-49932-7_21
 56. Palazón-Herrera, J. (2019). Potencialidad de las tecnologías inmersivas: acercamiento curricular al uso de la realidad aumentada en el ámbito de la promoción musical. In A. Castro Higueras, A. Sandulescu Budea & R. García-Orellán, FÓRMULAS COMUNICATIVAS DE VANGUARDIA (1st ed.). PIRÁMIDE.
 57. González-Zamar, M., & Abad-Segura, E. (2020). La Realidad Aumentada como recurso creativo en la educación: una revisión global. Revista Creatividad Y Sociedad, 32(1). doi: 10.37475/creatividadysociedad1/32.8
 58. Abad-Segura, E., González-Zamar, M. D., Rosa, A. L. D. L., & Cevallos, M. B. M. (2020). Sustainability of Educational Technologies: An Approach to Augmented Reality Research. Sustainability, 12(10), 4091.
 59. Grané, M., Tarragó, A., Gómez, R. S., (2019). Apps4CAV. Creación audiovisual con dispositivos móviles, Book, Publisher: Colección Transmedia XXI, ISBN: 9788409114115, May 2019.
 60. Aprinaldi, A., Rahmawati, Y., & Komaro, M. (2019, December). Implementation of Augmented Reality (AR) android based in learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1402, No. 7, p. 077045). IOP Publishing.
 61. Chan, A. W. Y., Chiu, D. K., Ho, K. K., & Wang, M. (2018). Information Needs of Vocational Training From Training Providers' Perspectives. International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 8(4), 26-42.
 62. Gómez-Galán, J., Vázquez-Cano, E., Luque de la Rosa, A., & López-Meneses, E. (2020). Socio-Educational Impact of Augmented Reality (AR) in Sustainable Learning Ecologies: A Semantic Modeling Approach. Sustainability, 12(21), 9116. doi: 10.3390/su12219116
 63. González-Zamar, M., & Abad-Segura, E. (2020). La Realidad Aumentada como recurso creativo en la educación: una revisión global. Revista Creatividad Y Sociedad, 32(1). doi: 10.37475/creatividadysociedad1/32.8
 64. Mateus, J.C., Ramspott, S.A., Masanet, M.J.,Andrada, P., (2019). Dispositivos móviles en la educación superior: estado de la cuestión y percepción en las universidades españolas, In book: APPS4CAV, creación audiovisual con dispositivos móviles, Chapter: 6, Publisher: Learning, Media and social Interaction, Universitat de Barcelona.
 65. Tzima, S., Styliaras, G., & Bassounas, A. (2019). Augmented Reality Applications in Education: Teachers Point of View. Education Sciences, 9(2), 99. doi: 10.3390/educsci9020099

Рад:

Štrbac S, Grgurović B, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120.

је цитиран у:

 1. Drab-Kurowska, A., & Budziewicz-Guźlecka, A. (2021). The Digital Post Ecosystem—Example of Poland in the Context of Research. Sustainability, 13(5), 2550. doi: 10.3390/su13052550
 2. Budziewicz-Gu­lecka, A., Czaplewski, M., & Drab-Kurowska, A. Integracja sektorowa wybranych europejskich rynk w pocztowych i telekomunikacyjnych. edu-Libri, Kraków–Legionowo 2018. https://pdf.helion.pl/e_0z28/e_0z28.pdf

Рад:

Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Процедура избора тржишног сегмента на основу дефинисаних кључних куповних категорија", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010.

је цитиран у:

 1. Peković, J. (2017). RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE OD KORISNIKA SREDSTAVA ČETVRTOG NIVOA U MO I VS1. REVIZIJA, 140.
 2. Б. Вапа, Улога и значај инструмената маркетинг микса у пословању извозних предузећа, Докторска дисертација, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2017.
 1. M. Ćirić, B. Vapa, P. Zdjelarić, „Uticaj osnovnih komponenti proizvoda na obim prodaje, tržišno učešće i profitabilnost poslovanja izvozno orijentisanih preduzeća“, VII međunarodni naučni kongres “Revizija”, Palić, 2017. (220-231)

Рад:

Štrbac, S., Grgurović, B, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120.

је цитиран у:

 1. A Stolarczyk, M Sylwestrzak, Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach UE. Stan zaawansowania według wskaźników UPU, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2/127, 2017. ISSN: 1896-382X

Рад:

Grgurović, B., Štrbac, S., Veličković, S. „Razlozi potražnje na tržištu poštanskih usluga“, XXVII Simpozijum PosTel 2009, Beograd, 2009.

је цитиран у:

 1. Bojković, N., Petrović, Lj., Ocena kvaliteta komunikacionih usluga primenom indeksa zadovoljstva korisnika", PosTel 2010, Saobraćajni fakultet, Beograd 2010. pp 187-192
 2. J. Ivanović, D. Šarac, Razvoj elektronskog tržišta u srbiji i javni poštanski operator, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, 2013. str. 2159-2162.

Рад:

Grgurović, B., Štrbac, S. & Milovanović-Braković., G. (2013, 01 15). Uticaj tehnologije na budući razvoj poštanskog saobraćaja. (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 1(1), 56-65. Retrieved from www.meste.org/fbim/FBIM_1_2013/_06.pdf DOI 10.12709/fbim.01.01.01.06, ISSN 2334-718X

је цитиран у:

 1. Čačić, N., Ninović, M., & Šarac, D. Future development trends in the postal market: an overview, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2023, 13(1): 28 - 39
 2. Đurović, D., Preradović, N., „E-government kao komunikaciona univerzalna usluga”, PosTel 2013, Beograd, Pages: 163-170.

Рад:

Grgurović, Marković, D. and Štrbac, S. (2011) 'The Use of Spatial Data for Segmentation of the Postal Service Market', Technological and Economic Development of Economy, 17: 1, 87 — 100, DOI: 10.3846/13928619.2011.554016, URL:http://dx.doi.org/10.3846/13928619.2011.554016 - M21

је цитиран у:

 1. Corrales, G. F. (2016). Factores críticos que incrementan la eficiencia del proceso de entrega a domicilio de tarjetas de crédito de la institución Consubanco SA Institución de banca múltiple.
 2. DE, C. E. U. E. M. (2016). UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (Doctoral dissertation, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL).
 3. DE, E. A. D. D. T., & DE LA INSTITUCIÓN, C. R. É. D. I. T. O. Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, http://148.204.210.201/tesis/1484673932237TESISB.pdf.
 4. Pengfei, Li, Jin, Lu, „Research on the Postal Fields Intelligence at Home and Abroad Based on Patent Analysis“ (2014), JOURNAL OF INTELLIGENCE, 33(7), 44-49. 10.3969/j.issn.1002-1965.2014.07.009,
 5. Ginevicius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Ginevicius, Adomas “Quantitative evaluation of enterprise marketing activities”, JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT Volume: 14 Issue: 1 Pages: 200-212 DOI: 10.3846/16111699.2012.731143 Published: 2013
 6.  Barkai, Ofer, “The Control Process Effectiveness: Organization Versus Customer”,  JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH,  Vol. 11 Issue 8, Pages: 345-352, Published: 2013
 7. Milutinović, J., Optimizacija rada ekspres i kurirske službe, SYM-OP-IS 2013, Zlatibor, 2013.
 8. Ilieva, G. (2013). Aspects of applicability of GIS-technology in marketing. Scientific Journal of Management and sustainable development, 2/2013 (39), Faculty of Business Management at the University of Forestry, Sofia, 42.

Рад:

Grgurović, B., С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности”, International Scientific Conference - Management 2010, Крушевац 2010.

је цитиран у:

 1. Radojević, T. (2018). Non-Financial Reporting in the Postal Services Industry. FINIZ 2018-The Role of Financial and Non-Financial Reporting in Responsible Business Operation, 24-36.
 2. Dupljanin, Đorđije, Savković, T., Dumnić, S., Miličić, M., & Marčeta, M. (2019). The study of CO2 emissions for postal traffic vehicles in the territory of Vojvodina. Put I Saobraćaj, 63(2), 49-53.
 3. Deljhusa, Branka Vasojevic, Miladin Stefanovic, and Nenad Babajic. "Multiagent architecture for intelligent monitoring of postal traffic." TTEM-Technics Technologies Education Management 7, no. 2 (2012).
 4. Desnica, V. J., & Šarac, D. (2013). Implementation of geographic information system technology in mail deliveries organization. Journal of Applied Engineering Science, 11(1), 39-43.

Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Сегментација поштанског тржишта”, XXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2006. i za njega ubaciti:

је цитиран у:

 1. Čačić, N., Ninović, M., & Šarac, D. Future development trends in the postal market: an overview, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2023, 13(1): 28 - 39