др Јелена Милутиновић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Јелена Милутиновић 

Јелена Милутиновић
 •  Звање: виши предавач
 •  Област / ужа научна област:
  Саобраћајно инжењерство
 •  Емаил:

 Образовање

Докторску дисертацију под називом „Модел за реструктурирање поштанске мреже у руралним областима у функцији одрживог развоја“ одбранила на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду под руководством проф. др Дејана Марковића 2021. године.

Дипломирала на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 2007. године.

 Кретања у служби

2007 – данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Учесник у ''Радионици о хармонизацији националног регулаторног оквира са законодавством Европске уније и одрживости у области поштанских услуга'' у организацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, Београд. 22-23. април 2010. године
 •  

Међународни часописи са импакт фактором:

 • Nikolić, I., Milutinović, J., Božanić, D., & Dobrodolac, M. (2023). Using an Interval Type-2 Fuzzy AROMAN Decision-Making Method to Improve the Sustainability of the Postal Network in Rural Areas. Mathematics, 11(14), 3105. https://doi.org/10.3390/math11143105
 • Milutinović, J., Marković, D., Stanivuković, B., Švadlenka, L., & Dobrodolac, M. (2020). A model for public postal network reorganization based on DEA and fuzzy approach. Transport, 35(4), 401-418. https://doi.org/10.3846/transport.2020.13741

Међународни часописи:

 • Milutinovic J. (2023) The importance of postal service provision for the sustainability of rural areas, International journal for traffic and transport engineering, 13(1), 50-67p, DOI: 10.7708/ijtte2023.13(1).05
 • Milutinovic J, Radojicic V, (2016) The importance of forecasting in the process of developing a new postal service, International journal for traffic and transport engineering, 6(4), 474-494p, DOI: 10.7708/ijtte.2016.6(4).09
 • Grgurovic B., Strbac S., Milutinovic J., Popovic M. (2015). Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city, Transport Problems, 10(1), 17-22, ISSN 1896-0596, http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=189...
 • Štrbac, S, Grgurović, В, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120. DOI:10.12691/jbe-2-5-2, http://pubs.sciepub.com/jbe/2/5/2

Домаћи часописи:

 • B. Grgurović, J. Milutinović, Terminološke nedoumice u oblasti poštanskog saobraćaja sa posebnim osvrtom na CEP industriju, TEHNIKA –SAOBRAĆAJ 68 (2021), str. 81-87, DOI: 10.5937/tehnika2101081G, M-51

Зборници међународних конференција:

 • S Radosavljević, B. Grgurović, J. Milutinović, S. Veličković, The Sustainability of Urban Postal Logistics and the AR Technology, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2023, Sarajevo.
 • S. Veličković, B. Grgurović, J. Milutinović, S. Radosavljević, Impact of micro mobility on curb management and city logistic sustainability, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2023, Sarajevo.
 • J. Milutinović, S. Veličković, B. Grgurović, S. Radosavljević, The role of crowd-shipping in sustainable city logistics, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2023, Sarajevo.
 • J. Milutinović, B. Grgurović, S. Veličković, S. Radosavljević, The Development of the Concept of Consolidation Centers in Using the Sharing Economy in Postal Services / Logistics, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2022, Sarajevo.
 • P. Ralevic, Ј. Milutinovic, M. Čubranac-Dobrodolac, M. Dobrodolac „ Transportation volumes as the indicators of sociodemographic and economic characteristics of certain area”, XII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2020.
 • B. Grgurović, S. Radosavljević, M. Popović, J. Milutinović, "The Notion and Basic Functions of the Courier and Express Delivery Industry", XI International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2019.
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуровић, Примена Internet of Things у поштанском саобраћају, Регионална научно-стручна конференција ИНФОФЕСТ 2017, 24. Фестивал информатичких постигнућа, 24-30.9.2017, Будва - M33
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуpовић, Славица Радосављевић, Мирјана Поповић, Одрживост поштанских услуга у руралном подручју и њихов значај за регионални развој, SYM-OP-IS 2017, XLIV симпозијум о операционим истраживањима, Златибор, 2017 - M33
 • J. Milutinovic, B. Grgurovic, S. Velickovic, S. Strbac, M. Popovic, „Model for adjusting postal routes to set requirements“, VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2016. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Postal-logistical subsystems functioning as e-commerce”, VII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2015. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city”, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2014. – M33
 • S.Štrbac, B.Grgurović, J.Milutinović, "Using mobile technologies in fostering the devolopment of postal services", XIV International symposium SymOrg 2014, Zlatibor, 2014.- M33
 • Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Ј. Милутиновић, "The characteristics of services as a reason of demand in postal technology", 13th International conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2010, Belgrade, 2010, pp. 546-552.

Зборници домаћих конференција са међународним учешћем:

 • Ј. Милутиновић (2022). Значај пружања услуга за одрживост руралних области, XL симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, 181-190, Београд
 • Ј. Милутиновић. Б. Станивуковић (2021). Наступ великих поштанских оператора у дигиталном окружењу, XXXIX симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, 135-144, Београд,https://doi.org/10.37528/FTTE/9788673954455/POSTEL.2021.015
 • Ј. Милутиновић Поповић Ђ. (2020). Иновативни модели пословања у функцији одрживог развоја у поштанском сектору, XXXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, 131-140, Београд, https://doi.org/10.37528/FTTE/9788673954318/POSTEL.2020.015
 • Ј. Милутиновић., Марковић Д., Поповић Ђ. (2019). Поштански саобраћај као индикатор социо-демографских и економских карактеристика подручја, XXXVII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, 61-70, Београд
 • Д. Марковић, Ј. Милутиновић, Ђ. Поповић: Одрживост концепта поштанске услуге у руралним областима, XXXVI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2018. – M61
 • Ј. Милутиновић., Гргуровић Б., Штрбац С. (2016). Иновативни концепт адресирања у функцији развоја нових пословних модела поштанских оператора, (рад прихваћен као реферат), SymOpIs2016, 613-616, Тара
 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Улога и значај поштанских услуга за развој и одржавање локалних заједница, XXXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2016. – M61
 • Ј. Милутиновић: „Значај прогнозирања у процесу имплементације нове услуге“, XLII симпозијум о операционим истраживањима SymOpIs2015, 2015
 • Ј. Милутиновић. (2013). „Oптимизација рада експрес и курирске службе“, XL симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2013, 534-539, Златибор

Зборници домаћих конференција:

 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Предлог модела за оптимизацију интегрисаног сервиса електронске трговине и доставе, XXXI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2013. –M61
 • А. Савић, Г. Зајић, Ј. Милутиновић, „Моделовање оперативних ризика применом модификоване логистичке регресије“, SymOpIs2010, XXXVII симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 21-24 септембар, 2010.
 • Ј. Милутиновић, М. Поповић, Г. Вујичић, В. Малешевић “Утицај Интернета на пословно окружење”, IX међународна конференција Е-трговина 2009, Палић, 2009.

Књиге и скрипте:

 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, drugo izmenjeno i dopunjeno izdajne, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2019. (183 strane) ISBN 978-86-88245-35-7
 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J. Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2015. (152 strane) ISBN 978-86-88245-23-4

Пројекти:

 • Руководилац пројекта Поште Србије: Независно мерење времена преноса нерегистрованих писмоносних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају за период 2019-2020.

Цитираност:

Монографија:

Milutinović, J., Grgurović, B., Veličković, S., & Radosavljević, S. (2022, May). The Development of the Concept of Consolidation Centers in Using the Sharing Economy in Postal Services/Logistics. In first international conference on advances in traffic and communication technologies (p. 85).

је цитиранa у:

 1. Čačić, N., Ninović, M., & Šarac, D. Pregled stanja i perspective razvoja poštanskog tržišta, XL Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2022, Beograd