др Биљана Гргуровић 

др Биљана Гргуровић
 •  Звање:професор струковних студија
 •  Емаил:

 Образовање

Докторску дисертацију под називом „Сегментација тржишта у функцији унапређења тржишта услуга у поштанском саобраћају“ одбранила на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду под руководством проф. др Дејана Марковића.

Магистарски рад под називом „Коришћење маркетинг концепције у повећању ефикасности поштанског саобраћаја“ одбранила на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 1996.године, под руководством проф. др Јове Ковача.

Дипломирала на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 1988. године.t

 Кретања у служби

Од 1992 - 1994, хонорарно – Саобраћајни факултет у Београду

Од 1989 - данас – Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Од 1988 - 1989 – Средња техничка ПТТ школа, наставник групе поштанских предмета

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Рецензент часописа Journal of the Polytechnic of Rijeka, ISSN 1848-1299 print, ISSN 1849-1723 online у току 2019.
 • Учесник округлог стола „Редефинирање универзалне поштанске услуге“ у организацији Агенције за поштански промет Босне и Херцеговине и Факултета за саобраћај и комуникације из Сарајева, Сарајево, 28-29. 5. 2019. године.
 • Учесник отворене радионице ERGP под називом: “Поштански оквир – погледи из и изван ЕУ - (The postal framework - views from within and outside the EU)”, у организацији ERGP-а (European Regulators Group for Postal Services –Групе европских регулатора за поштанске услуге), Европске комисије (European Commission) и РАТЕЛ-а (Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге), Београд. 28. новембар 2018. године.
 • Уверење о положеном курсу "Програм обуке за оцењиваче рукописа уџбеника", Завода за унапређење образовања и васпитања, 2016. године.
 • Рецензент часописа British Journal of Mathematis & Computer Science у 2016. години.
 • Члан комисије за стандарде и сродна документе KS A331 из области Поштанске услуге.
 • Члан издавачког савета стручно-информативног часописа за поштанску индустрију „Савремена пошта“.
 • Учесник у ''Радионици о хармонизацији националног регулаторног оквира са законодавством Европске уније и одрживости у области поштанских услуга'' у организацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, Београд. 22-23. април 2010. године
 • Учесник у радионици о ''Corporatisation, development and restructuring of Public Postal Operator'' у организацији Министарства за културу, информисање и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, Београд, 2011.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Електронски наставни материјали", АБАКУС, 2011.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Примерна e-learning метода наставе у образовању", АБАКУС, 2011.
 • Програм обуке стручног усавршавања „Савремене методе наставе и наставни материјали“, АБАКУС, 2012.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Нова школа - Bишефронтална настава", АБАКУС, 2013.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Електронским учењем до креативне наставе", АБАКУС, 2014.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Модели комуникације у онлајн окружењу", АБАКУС, 2016.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Пословно успешан и остварен наставник", АБАКУС, 2016.

Међународни часописи са импакт фактором:

 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Grgurovic, B. (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 1-15. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286
 • Grgurović, B. ,Marković, D. and Štrbac, S. (2011) 'The Use of Spatial Data for Segmentation of the Postal Service Market', Technological and Economic Development of Economy, 17: 1, 87 — 100, DOI: 10.3846/13928619.2011.554016, URL:http://dx.doi.org/10.3846/13928619.2011.554016 - M21

Међународни часописи:

 • Grgurović, B.., Strbac S., Milutinovic J., Popovic M. (2015). Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city, Transport Problems, 10(1), 17-22, ISSN 1896-0596, http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=189...
 • Štrbac, S, Grgurović, B., & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120. DOI:10.12691/jbe-2-5-2, http://pubs.sciepub.com/jbe/2/5/2
 • Grgurović, B. , Štrbac, S. & Milovanović-Braković., G. (2013, 01 15). Uticaj tehnologije na budući razvoj poštanskog saobraćaja. (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 1(1), 56-65. Retrieved from www.meste.org/fbim/FBIM_1_2013/_06.pdf DOI 10.12709/fbim.01.01.01.06, ISSN 2334-718X
 • Grgurović, B., S. Strbac, "Possible areas of application of the geographic information system in postal traffic", Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod, ISSN 1336-8281, I/2011, Slovensko

Домаћи часописи:

 • Б. Гргуровић, “ Понашање клијената као основа за сегментацију тржишта ”, Савремена пошта, бр. 4, Београд , 2006, стр. 45-53.
 • Б. Гргуровић, Г. Миловановић-Браковић, Д. Браковић, “Доставне станице у функцији централизације локалне доставе”, Техника, бр. 60, Београд, 2005, стр. 7-12. – M52
 • Б. Гргуровићћ, М. Поповић, “Нове концепције у образовању као последица промена у окружењу”, ПТТ саобраћај, бр. 1, Београд, 2004.
 • Б. Гргуровић, “Неки нови трендови у поштанском саобраћају”, ПТТ саобраћај, бр. 3, Београд, 1999.
 • Б. Гргуровић, “Хибридна пошта - још једна шанса”, ПТТ саобраћај, бр. 4, Београд, 1998.
 • Б. Гргуровић, “Утицај понашања корисника на повећање продуктивности”, ПТТ саобраћај, бр. 1, стр. 51-55, Београд, 1996.
 • З. Бојковић, Б. Павловић, “Конкуренција у систему поштанског саобраћаја”, Пракса, 1993.
 • Ј. Ковач, Б. Гргуровић, Маркетинг стратегија и финансијски менаџмент у функцији повећања ефикасности поштанског саобраћаја, Јантар, Београд, 1997. (219. страна), ИД-53916684.

Зборници међународних конференција:

 • B. Grgurović, S. Radosavljević, M. Popović, J. Milutinović, "The Notion and Basic Functions of the Courier and Express Delivery Industry", XI International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2019.
 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Grgurović, B., (2018). Mobile Augmented Reality as a method of presenting teaching content, Second International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, ITEMA 2018, November 8, 2018, Graz (М33)
 • Radosavljević, S., Radosavljević, V., Grgurović, B. & Jelić, G., (2018). Proširena realnost kao deo mobilnog učenja, Regionalna naučno-stručna konferencija "Infofest Pulse 2018" 25. Festival informatičkih dostignuća INFOFEST 2018 30.09-06.10.2018. Budva, Crna Gora, pp 128-137, ISSN 2536-5665 - M33
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуровић, Примена Internet of Things у поштанском саобраћају, Регионална научно-стручна конференција ИНФОФЕСТ 2017, 24. Фестивал информатичких постигнућа, 24-30.9.2017, Будва - M33
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуpовић, Славица Радосављевић, Мирјана Поповић, Одрживост поштанских услуга у руралном подручју и њихов значај за регионални развој, SYM-OP-IS 2017, XLIV симпозијум о операционим истраживањима, Златибор, 2017 - M33
 • S. Štrbac, B. Grgurovic, V. Radosavljević, „Augmented Reality and Mobile Learning“, XV International Symposium SymOrg 2016, Zlatibor, 2016.- M33
 • J. Milutinovic, B. Grgurovic, S. Velickovic, S. Strbac, M. Popovic, „Model for adjusting postal routes to set requirements“, VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2016. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Postal-logistical subsystems functioning as e-commerce”, VII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2015. – M33
 • B. Grgurovic, S. Štrbac, G. Milovanović-Braković, Contribution of postal providers to e-commerce development, 2nd Human and Social Sciences at the Common Conference 2014, ISBN: 978-80-554-0949-8, ISSN: 1339-522X, pp. 270-274.
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city”, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2014. – M33
 • S.Štrbac, B. Grgurovic, J.Milutinović, "Using mobile technologies in fostering the devolopment of postal services", XIV International symposium SymOrg 2014, Zlatibor, 2014.- M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Г. Миловановић-Браковић, “Установление транспортных связей в почтовом транспорте“, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2013. –M33
 • Б. Гргуровић, С.Штрбац, М. Поповић , "Primena geografskog informacionog sistema u cilju stvaranja novih izvora prihoda u oblasti poštanskog saobraćaja", XVIII festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva, 2011. –M33
 • В. Радосављевић, Д. Певац, С. Штрбац, Б. Гргуровић, , "Implementation of e-learning method of teaching in high vocational studies", The Second International Conference on eLearning-2011, Beograd, 2011. –M33
 • Б. Гргуровић, C. Штрбац, Д. Марковић, „The Procedure of Choosing a Market Segment in the Area of Postal Services Offer", Global Business and Technology Association, Thirteenth Annual International Conference, Istanbul, Turkey, July 12-16, 2011, p. 339-347. –M33
 • C. Штрбац, Б. Гргуровић, „The Possibilities of Implementation of M-Education in the Republic of Serbia“, EUROCON 2011 and CONFTELE 2011, Лисабон, 2011. p 168. , ISBN: 978-142447486-8, DOI: 10.1109/EUROCON.2011.5929227 –M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Ј. Милутиновић “The characteristics of services as a reason of demand in postal technology”, 13th International conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2010, Belgrade, 2010, pp. 546-552. –M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Примена географског информационог система у сегментацији тржишта поштанских услуга”, Infoteh, p. 585-588, Јахорина 2009. –M33
 • Г. Миловановић-Браковић, Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Нове технологије безконтактног плаћања”, 13 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2008. –M33
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Д. Стајић, “E-learning у оквиру Више ICT школе “, 12 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2007. –M33
 • Б. Гргуровић, М. Поповић “New concepts in education as a consequence of changes in the surroundings”, 7th International conference DQM-2004 DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT, Belgrade, 2004, pp. 547-552. –M33
 • Б. Гргуровић, Г. Миловановић-Браковић, “Research on Post-service Customers’ Behaviour”, 6th International conference DQM-2003 DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT, Belgrade, 2003, pp. 764-770. –M33

Зборници домаћих конференција са међународним учешћем:

 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Улога и значај поштанских услуга за развој и одржавање локалних заједница, XXXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2016. – M61
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, В. Радосављевић: Отварање података државне управе - државна управа у интересу свих грађана, XXXIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2015. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, „Дефинисање везе између група корисника и понуде услуга у поштанском саобраћају“, XXXVII симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2010, Тара, 2010.
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, “Мобилне технологије у образовању”, X међународна конференција Е-трговина 2010, Палић, 2010.
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, “Примена мобилних технологија у високом образовању”, Infoteh, Јахорина 2010.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности”, International Scientific Conference - Management 2010, Крушевац 2010.
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, “Примена мобилних технологија у високом образовању”, Infoteh, Јахорина 2010.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности”, International Scientific Conference - Management 2010, Крушевац 2010.
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Миловановић-Браковић, “Системи за управљање документима у образовању”, IX међународна конференција Е-трговина 2009, Палић, 2009.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, “On line segmentacija”, VIII међународна конференција Е-трговина 2008, Палић, 2008.
 • Б. Гргуровић, М. Поповић, “Учешће поште у е-трговини”, 9. конгрес ЈИСА, 3. СЕФИЦТ, Херцег Нови – Дубровник, 2004.

Зборници домаћих конференција:

 • Ј. Милутиновић, Б. Гргуровић, С. Штрбац: „The innovative concept of addressing as a means to developing new business models of postal operators“, SYM-OP-IS 2016, XLIII симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 2016
 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Предлог модела за оптимизацију интегрисаног сервиса електронске трговине и доставе, XXXI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2013. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, „Утицај технологије на маркетиншке процесе у поштанском саобраћају“, XXX симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2012. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Процедура избора тржишног сегмента на основу дефинисаних кључних куповних категорија", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010. –M61
 • Б. Гргуровићћ, С. Штрбац, С. Величковић "Разлози потражње на тржишту поштанских услуга", XXVII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2009. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Формирање прелиминарног списка корисника поштанских услуга", XXVI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобрацају, Зборник радова, Београд, 2008. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, „On line segmentacija“, VIII међународна конференција Е-трговина, Зборник радова, Палић, 2008.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Процедура израде тржишне мапе”, XXV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2007. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Сегментација поштанског тржишта”, XXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2006. –M61
 • Д. Марковић, Б. Гргуровић, “Могући приступи сегментацији тржишта”, XXIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2005. –M61
 • Д. Браковић, Г. Миловановић Браковић, Б. Гргуровић, “Примена информационих технологија у области доставе пошиљака”, 10 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2005.
 • Б. Гргуровић, Г. Миловановић Браковић, “Сегментација тржишта”, ПостФест, Златибор, 2004.
 • Г. Миловановић Браковић, Б. Гргуровић, “Регионални ланци доставе пакета”, ПостФест, Златибор, 2004.
 • Б. Гргуровић, Г. Миловановић Браковић, “Нови трендови у достави пакета”, ИТ, Жабљак, 2004.
 • Б. Гргуровић, “Пошта и Б2Е”, YУ иНФО, Копаоник, 2003. –M63
 • Б. Гргуровић, “Електронски поштански центар”, YУ иНФО, Копаоник, 2002. –M63
 • Б. Гргуровић, “Експанзија електронских услуга у поштанском саобраћају”, YУ иНФО, Копаоник, 2001. –M63
 • Б. Гргуровић, “Прилог основама коришћења електронске поште”, IV поштанско саветовање, стр. 371-374, Златибор, 1998.
 • Б. Гргуровић, “Функционисање поштанског саобраћаја у новом окружењу”, Зборник СYМ-ОП-ИС, стр. 795-798, Х. Нови, 1998. –M63
 • Г. Браковић, Б. Гргуровић, “Примена хеуристичког модела на дефинисање рута транспортних средстава у поштанском саобраћају”, Зборник YУ иНФО, стр. 868-871, Копаоник, 1998. –M63
 • Б. Гргуровић, Г. Браковић, “Реализација симулационог модела телефонског система на ГПСС језику”, Зборник YУ иНФО, стр. 493-496, Копаоник, 1998. –M63
 • Г. Браковић, Б. Гргуровић, “Примена метода вишекритеријумског одлучивања у функцији маркетинг концепције са посебним освртом на тржиште поштанских услуга”, Зборник СYМ-ОП-ИС, стр. 791-794, Београд, 1997. –M63
 • Б. Гргуровић, “Третирање неизвесности дешавања на тржишту и њихов утицај на пословни успех предузећа”, III поштанско саветовање, стр. 211-215, Копаоник, 1997.
 • Г. Браковић, Б. Гргуровић, “Вишекритеријумско одлучивање као метод за сагледавање сопствених предности и недостатака у пружању услуга корисницима”, II поштанско саветовање, стр. 201-210, Златибор, 1996.
 • Б. Павловић, “Симулација рада телефонског система”, ЈУРЕМА, стр. 1.107-1.111, Загреб, 1991.

Књиге и скрипте:

 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2015. (152 strane) ISBN 978-86-88245-23-4
 • Гргуровић Б, Основе поштанског саобраћаја, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, 2013. (166 страна)
 • Гргуровић Б,С. Штрбац, Електронске поштанске услуге, Завод за уџбенике, Београд, 2011. (108 страна)
 • Марковић, Д., Гргуровић Б, Поштански саобраћај, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006. (206 страна)
 • Гргуровић Б, Поповић, М., Практична настава, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. (220 страна)
 • Гргуровић Б, Марковић, Д., Поштанске услуге и мрежа, Виша школа за информационе и комуникационе технологије, Београд, 2005. (117 страна)
 • Гргуровић Б, Поштански саобраћај I, Виша техничка ПТТ школа, Београд, 2000. (140 страна).

Цитираност:

Монографија:

Ј. Ковач, Б. Гргуровић, Маркетинг стратегија и финансијски менаџмент у функцији повећања ефикасности поштанског саобраћаја, Јантар, Београд, 1997.

је цитиранa у:

 1. CAIUS, L. (2019). RURAL MAIL AS MAIN COMPONENT IN RURAL DEVELOPMENT. Agricultural Management/Lucrari Stiintifice Seria I, Management Agricol, 21(1).
 2. CAIUS, L. (2019). AGRO-MAILING MIX MARKET IN THE FRAMEWORK OF MARKETS GLOBALISATION. Agricultural Management/Lucrari Stiintifice Seria I, Management Agricol, 21(1).

Рад:

Radosavljevic, S., Radosavljevic, V. & Grgurović B, (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 1-15. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286

је цитиран у:

 1. González-Zamar, M., & Abad-Segura, E. (2020). La Realidad Aumentada como recurso creativo en la educación: una revisión global. Revista Creatividad Y Sociedad, 32(1). doi: 10.37475/creatividadysociedad1/32.8
 2. Abad-Segura, E., González-Zamar, M. D., Rosa, A. L. D. L., & Cevallos, M. B. M. (2020). Sustainability of Educational Technologies: An Approach to Augmented Reality Research. Sustainability, 12(10), 4091.
 3. Chan, A. W. Y., Chiu, D. K., Ho, K. K., & Wang, M. (2018). Information Needs of Vocational Training From Training Providers' Perspectives. International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 8(4), 26-42.
 4. Aprinaldi, A., Rahmawati, Y., & Komaro, M. (2019, December). Implementation of Augmented Reality (AR) android based in learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1402, No. 7, p. 077045). IOP Publishing.
 5. Grané, M., Tarragó, A., Gómez, R. S., (2019). Apps4CAV. Creación audiovisual con dispositivos móviles, Book, Publisher: Colección Transmedia XXI, ISBN: 9788409114115, May 2019.

Рад:

Radosavljevic, S., Radosavljevic, V. & Grgurović B, (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 1-15. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286

је цитиран у:

 1. González-Zamar, M., & Abad-Segura, E. (2020). La Realidad Aumentada como recurso creativo en la educación: una revisión global. Revista Creatividad Y Sociedad, 32(1). doi: 10.37475/creatividadysociedad1/32.8
 2. Mateus, J.C., Ramspott, S.A., Masanet, M.J.,Andrada, P., (2019). Dispositivos móviles en la educación superior: estado de la cuestión y percepción en las universidades españolas, In book: APPS4CAV, creación audiovisual con dispositivos móviles, Chapter: 6, Publisher: Learning, Media and social Interaction, Universitat de Barcelona.
 3. Tzima, S., Styliaras, G., & Bassounas, A. (2019). Augmented Reality Applications in Education: Teachers Point of View. Education Sciences, 9(2), 99. doi: 10.3390/educsci9020099

Уџбеник:

Б. Гргуровић, Основе поштанског саобраћаја, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, 2013.

је цитиран у:

 1. Stojanović-Višić Biljana, Prilog metodologiji istraživanja stavova korisnika Pošte Srbije o društveno odgovornom poslovanju, Tehnika 2016, vol. 71, br. 4, str. 607-612
 2. B. Stojanović-Višić, M. Simić, Ž. Krivokapić: The importance of communication od the Post of Serbia with its customers, International journal of economics and law, Vol. 2, No. 6., N. Sad, 2012.

Рад:

Štrbac. S, Grgurović B, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120.

је цитиран у:

 1. Budziewicz-Gu­lecka, A., Czaplewski, M., & Drab-Kurowska, A. Integracja sektorowa wybranych europejskich rynk w pocztowych i telekomunikacyjnych. edu-Libri, Kraków–Legionowo 2018. https://pdf.helion.pl/e_0z28/e_0z28.pdf

Рад:

Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Процедура избора тржишног сегмента на основу дефинисаних кључних куповних категорија", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010.

је цитиран у:

 1. Б. Вапа, Улога и значај инструмената маркетинг микса у пословању извозних предузећа, Докторска дисертација, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2017.
 2.  
 1. M. Ćirić, B. Vapa, P. Zdjelarić, „Uticaj osnovnih komponenti proizvoda na obim prodaje, tržišno učešće i profitabilnost poslovanja izvozno orijentisanih preduzeća“, VII međunarodni naučni kongres “Revizija”, Palić, 2017. (220-231)

Рад:

Štrbac, S, Grgurović, B., & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120.

је цитиран у:

 1. A Stolarczyk, M Sylwestrzak, Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach UE. Stan zaawansowania według wskaźników UPU, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2/127, 2017. ISSN: 1896-382X

Рад:

Д. Марковић, Б. Гргуровић, “Могући приступи сегментацији тржишта”, XXIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2005.

је цитиран у:

 1. Lj. Miljković, N. Gijić, M. Đuričić, M. Lutovac, D. Karavelić, “Energy efficiency – modern age imperative”, 3rd International Conference ²New Functional Materials and High Technology², NFMaHT-2015, 2015, Tivat, Montenegro, Pages 327-333.

Уџбеник:

Grgurović B, Poštanski saobraćaj I, Viša tehnička PTT škola, Beograd, 2000.

је цитиран у:

 1. Lidija Gligorić, Značaj i ograničenja kvantitativnih metoda analize tržišta poštanskih usluga, XXXIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2015, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2015.
 2. Krivokapić, Ž., Stojanović‐Višić, B., & Simić, M. (2012). The Importance Of Communication Of The Post Of Serbia With Its Customers. International Journal of Economics & Law, (6), 114-119.

Рад:

Grgurović B, Štrbac, S. Veličković, S. „Razlozi potražnje na tržištu poštanskih usluga“, XXVII Simpozijum PosTel 2009, Beograd, 2009.

је цитиран у:

 1. J. Ivanović, D. Šarac, Razvoj elektronskog tržišta u srbiji i javni poštanski operator, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, 2013. str. 2159-2162.

Рад:

Grgurović B, Štrbac, S. & Milovanović-Braković., G. (2013, 01 15). Uticaj tehnologije na budući razvoj poštanskog saobraćaja. (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 1(1), 56-65. Retrieved from www.meste.org/fbim/FBIM_1_2013/_06.pdf DOI 10.12709/fbim.01.01.01.06, ISSN 2334-718X

је цитиран у:

 1. Đurović, D., Preradović, N., „E-government kao komunikaciona univerzalna usluga”, PosTel 2013, Beograd, Pages: 163-170.

Рад:

Grgurović B, Marković, D. and Štrbac, S. (2011) 'The Use of Spatial Data for Segmentation of the Postal Service Market', Technological and Economic Development of Economy, 17: 1, 87 — 100, DOI: 10.3846/13928619.2011.554016, URL:http://dx.doi.org/10.3846/13928619.2011.554016 - M21

је цитиран у:

 1. DE, E. A. D. D. T., & DE LA INSTITUCIÓN, C. R. É. D. I. T. O. Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, http://148.204.210.201/tesis/1484673932237TESISB.pdf.
 2. Pengfei, Li, Jin, Lu, „Research on the Postal Fields Intelligence at Home and Abroad Based on Patent Analysis“ (2014), JOURNAL OF INTELLIGENCE, 33(7), 44-49. 10.3969/j.issn.1002-1965.2014.07.009
 3. Ginevicius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Ginevicius, Adomas “Quantitative evaluation of enterprise marketing activities”, JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT Volume: 14 Issue: 1 Pages: 200-212 DOI: 10.3846/16111699.2012.731143 Published: 2013
 4. Barkai, Ofer, “The Control Process Effectiveness: Organization Versus Customer”, JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, Vol. 11 Issue 8, Pages: 345-352, Published: 2013
 5. Milutinović, J., Optimizacija rada ekspres i kurirske službe, SYM-OP-IS 2013, Zlatibor, 2013
 6. Ilieva, G. (2013). Aspects of applicability of GIS-technology in marketing. Scientific Journal of Management and sustainable development, 2/2013 (39), Faculty of Business Management at the University of Forestry, Sofia, 42.

Рад:

Grgurović B, С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности”, International Scientific Conference - Management 2010, Крушевац 2010.

је цитиран у:

 1. Dupljanin, Đorđije, Savković, T., Dumnić, S., Miličić, M., & Marčeta, M. (2019). The study of CO2 emissions for postal traffic vehicles in the territory of Vojvodina. Put I Saobraćaj, 63(2), 49-53.
 2. Deljhusa, Branka Vasojevic, Miladin Stefanovic, and Nenad Babajic. "Multiagent architecture for intelligent monitoring of postal traffic." TTEM-Technics Technologies Education Management 7, no. 2 (2012).
 3. Desnica, V. J., & Šarac, D. (2013). Implementation of geographic information system technology in mail deliveries organization. Journal of Applied Engineering Science, 11(1), 39-43.

Уџбеник:

Марковић, Д., Гргуровић, Б, Поштански саобраћај, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006.

је цитиран у:

 1. B. Dimitrijevic, M. Nikolic, “One approach to positioning postal network units in the case of Kruševac city area”, XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2012, Beograd, Pages: 59-68
 2. M.Bukumirovic, A. Čupic, “System project of main postal center”, XXIV Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2006, Pages:187-196.