др Биљана Гргуровић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Биљана Гргуровић 

др Биљана Гргуровић
 •  Звање:професор струковних студија
 •  Емаил:

 Образовање

Докторску дисертацију под називом „Сегментација тржишта у функцији унапређења тржишта услуга у поштанском саобраћају“ одбранила на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду под руководством проф. др Дејана Марковића.

Магистарски рад под називом „Коришћење маркетинг концепције у повећању ефикасности поштанског саобраћаја“ одбранила на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 1996.године, под руководством проф. др Јове Ковача.

Дипломирала на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 1988. године.t

 Кретања у служби

Од 1992 - 1994, хонорарно – Саобраћајни факултет у Београду

Од 1989 - данас – Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Од 1988 - 1989 – Средња техничка ПТТ школа, наставник групе поштанских предмета

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Рецензент часописа Journal of the Polytechnic of Rijeka, ISSN 1848-1299 print, ISSN 1849-1723 online у току 2019.
 • Учесник округлог стола „Редефинирање универзалне поштанске услуге“ у организацији Агенције за поштански промет Босне и Херцеговине и Факултета за саобраћај и комуникације из Сарајева, Сарајево, 28-29. 5. 2019. године.
 • Учесник отворене радионице ERGP под називом: “Поштански оквир – погледи из и изван ЕУ - (The postal framework - views from within and outside the EU)”, у организацији ERGP-а (European Regulators Group for Postal Services –Групе европских регулатора за поштанске услуге), Европске комисије (European Commission) и РАТЕЛ-а (Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге), Београд. 28. новембар 2018. године.
 • Уверење о положеном курсу "Програм обуке за оцењиваче рукописа уџбеника", Завода за унапређење образовања и васпитања, 2016. године.
 • Рецензент часописа British Journal of Mathematis & Computer Science у 2016. години.
 • Члан комисије за стандарде и сродна документе KS A331 из области Поштанске услуге.
 • Члан издавачког савета стручно-информативног часописа за поштанску индустрију „Савремена пошта“.
 • Учесник у ''Радионици о хармонизацији националног регулаторног оквира са законодавством Европске уније и одрживости у области поштанских услуга'' у организацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, Београд. 22-23. април 2010. године
 • Учесник у радионици о ''Corporatisation, development and restructuring of Public Postal Operator'' у организацији Министарства за културу, информисање и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, Београд, 2011.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Електронски наставни материјали", АБАКУС, 2011.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Примерна e-learning метода наставе у образовању", АБАКУС, 2011.
 • Програм обуке стручног усавршавања „Савремене методе наставе и наставни материјали“, АБАКУС, 2012.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Нова школа - Bишефронтална настава", АБАКУС, 2013.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Електронским учењем до креативне наставе", АБАКУС, 2014.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Модели комуникације у онлајн окружењу", АБАКУС, 2016.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Пословно успешан и остварен наставник", АБАКУС, 2016.

Међународни часописи са импакт фактором:

 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Grgurovic, B. (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 28(4), 404-418. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286 (M21)
 • Grgurović, B. ,Marković, D. and Štrbac, S. (2011) 'The Use of Spatial Data for Segmentation of the Postal Service Market', Technological and Economic Development of Economy, 17: 1, 87 — 100, DOI: 10.3846/13928619.2011.554016, URL:http://dx.doi.org/10.3846/13928619.2011.554016 - M21

Међународни часописи:

 • Grgurović, B.., Strbac S., Milutinovic J., Popovic M. (2015). Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city, Transport Problems, 10(1), 17-22, ISSN 1896-0596, http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=189...
 • Štrbac, S, Grgurović, B., & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120. DOI:10.12691/jbe-2-5-2, http://pubs.sciepub.com/jbe/2/5/2
 • Grgurović, B. , Štrbac, S. & Milovanović-Braković., G. (2013, 01 15). Uticaj tehnologije na budući razvoj poštanskog saobraćaja. (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 1(1), 56-65. Retrieved from www.meste.org/fbim/FBIM_1_2013/_06.pdf DOI 10.12709/fbim.01.01.01.06, ISSN 2334-718X
 • Grgurović, B., S. Strbac, "Possible areas of application of the geographic information system in postal traffic", Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod, ISSN 1336-8281, I/2011, Slovensko

Домаћи часописи:

 • B. Grgurović, J. Milutinović, Terminološke nedoumice u oblasti poštanskog saobraćaja sa posebnim osvrtom na CEP industriju, TEHNIKA –SAOBRAĆAJ 68 (2021), str. 81-87, DOI: 10.5937/tehnika2101081G, M-51
 • Б. Гргуровић, “ Понашање клијената као основа за сегментацију тржишта ”, Савремена пошта, бр. 4, Београд , 2006, стр. 45-53.
 • Б. Гргуровић, Г. Миловановић-Браковић, Д. Браковић, “Доставне станице у функцији централизације локалне доставе”, Техника, бр. 60, Београд, 2005, стр. 7-12. – M52
 • Б. Гргуровићћ, М. Поповић, “Нове концепције у образовању као последица промена у окружењу”, ПТТ саобраћај, бр. 1, Београд, 2004.
 • Б. Гргуровић, “Неки нови трендови у поштанском саобраћају”, ПТТ саобраћај, бр. 3, Београд, 1999.
 • Б. Гргуровић, “Хибридна пошта - још једна шанса”, ПТТ саобраћај, бр. 4, Београд, 1998.
 • Б. Гргуровић, “Утицај понашања корисника на повећање продуктивности”, ПТТ саобраћај, бр. 1, стр. 51-55, Београд, 1996.
 • З. Бојковић, Б. Павловић, “Конкуренција у систему поштанског саобраћаја”, Пракса, 1993.
 • Ј. Ковач, Б. Гргуровић, Маркетинг стратегија и финансијски менаџмент у функцији повећања ефикасности поштанског саобраћаја, Јантар, Београд, 1997. (219. страна), ИД-53916684.

Зборници међународних конференција:

 • J. Milutinović, B. Grgurović, S. Veličković, S. Radosavljević, The Development of the Concept of Consolidation Centers in Using the Sharing Economy in Postal Services / Logistics, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2022, Sarajevo.

 • B. Grgurović, S. Veličković, „The application of consolidation centers to postal services operations“, VIII International Symposium New Horizons of transport and communications, 2021, Doboj.
 • B. Grgurović, S. Radosavljević, M. Popović, J. Milutinović, "The Notion and Basic Functions of the Courier and Express Delivery Industry", XI International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2019.
 • Radosavljevic, S., Radosavljevic, V., & Grgurović, B., (2018). Mobile Augmented Reality as a method of presenting teaching content, Second International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, ITEMA 2018, November 8, 2018, Graz (М33)
 • Radosavljević, S., Radosavljević, V., Grgurović, B. & Jelić, G., (2018). Proširena realnost kao deo mobilnog učenja, Regionalna naučno-stručna konferencija "Infofest Pulse 2018" 25. Festival informatičkih dostignuća INFOFEST 2018 30.09-06.10.2018. Budva, Crna Gora, pp 128-137, ISSN 2536-5665 - M33
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуровић, Примена Internet of Things у поштанском саобраћају, Регионална научно-стручна конференција ИНФОФЕСТ 2017, 24. Фестивал информатичких постигнућа, 24-30.9.2017, Будва - M33
 • Јелена Милутиновић, Биљана Гргуpовић, Славица Радосављевић, Мирјана Поповић, Одрживост поштанских услуга у руралном подручју и њихов значај за регионални развој, SYM-OP-IS 2017, XLIV симпозијум о операционим истраживањима, Златибор, 2017 - M33
 • S. Štrbac, B. Grgurovic, V. Radosavljević, „Augmented Reality and Mobile Learning“, XV International Symposium SymOrg 2016, Zlatibor, 2016.- M33
 • J. Milutinovic, B. Grgurovic, S. Velickovic, S. Strbac, M. Popovic, „Model for adjusting postal routes to set requirements“, VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2016. – M33
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Postal-logistical subsystems functioning as e-commerce”, VII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2015. – M33
 • B. Grgurovic, S. Štrbac, G. Milovanović-Braković, Contribution of postal providers to e-commerce development, 2nd Human and Social Sciences at the Common Conference 2014, ISBN: 978-80-554-0949-8, ISSN: 1339-522X, pp. 270-274.
 • B. Grgurovic, S. Strbac, J. Milutinovic, M. Popovic, „Solving a problem of establishing a connection between post offices in the area of a city”, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2014. – M33
 • S.Štrbac, B. Grgurovic, J.Milutinović, "Using mobile technologies in fostering the devolopment of postal services", XIV International symposium SymOrg 2014, Zlatibor, 2014.- M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Г. Миловановић-Браковић, “Установление транспортных связей в почтовом транспорте“, V International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2013. –M33
 • Б. Гргуровић, С.Штрбац, М. Поповић , "Primena geografskog informacionog sistema u cilju stvaranja novih izvora prihoda u oblasti poštanskog saobraćaja", XVIII festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva, 2011. –M33
 • В. Радосављевић, Д. Певац, С. Штрбац, Б. Гргуровић, , "Implementation of e-learning method of teaching in high vocational studies", The Second International Conference on eLearning-2011, Beograd, 2011. –M33
 • Б. Гргуровић, C. Штрбац, Д. Марковић, „The Procedure of Choosing a Market Segment in the Area of Postal Services Offer", Global Business and Technology Association, Thirteenth Annual International Conference, Istanbul, Turkey, July 12-16, 2011, p. 339-347. –M33
 • C. Штрбац, Б. Гргуровић, „The Possibilities of Implementation of M-Education in the Republic of Serbia“, EUROCON 2011 and CONFTELE 2011, Лисабон, 2011. p 168. , ISBN: 978-142447486-8, DOI: 10.1109/EUROCON.2011.5929227 –M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, Ј. Милутиновић “The characteristics of services as a reason of demand in postal technology”, 13th International conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2010, Belgrade, 2010, pp. 546-552. –M33
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Примена географског информационог система у сегментацији тржишта поштанских услуга”, Infoteh, p. 585-588, Јахорина 2009. –M33
 • Г. Миловановић-Браковић, Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Нове технологије безконтактног плаћања”, 13 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2008. –M33
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Д. Стајић, “E-learning у оквиру Више ICT школе “, 12 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2007. –M33
 • Б. Гргуровић, М. Поповић “New concepts in education as a consequence of changes in the surroundings”, 7th International conference DQM-2004 DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT, Belgrade, 2004, pp. 547-552. –M33
 • Б. Гргуровић, Г. Миловановић-Браковић, “Research on Post-service Customers’ Behaviour”, 6th International conference DQM-2003 DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT, Belgrade, 2003, pp. 764-770. –M33

Зборници домаћих конференција са међународним учешћем:

 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Улога и значај поштанских услуга за развој и одржавање локалних заједница, XXXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2016. – M61
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, В. Радосављевић: Отварање података државне управе - државна управа у интересу свих грађана, XXXIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2015. – M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, „Дефинисање везе између група корисника и понуде услуга у поштанском саобраћају“, XXXVII симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2010, Тара, 2010.
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, “Мобилне технологије у образовању”, X међународна конференција Е-трговина 2010, Палић, 2010.
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, “Примена мобилних технологија у високом образовању”, Infoteh, Јахорина 2010.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности”, International Scientific Conference - Management 2010, Крушевац 2010.
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Јелић, “Примена мобилних технологија у високом образовању”, Infoteh, Јахорина 2010.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности”, International Scientific Conference - Management 2010, Крушевац 2010.
 • С. Штрбац, Б. Гргуровић, Г. Миловановић-Браковић, “Системи за управљање документима у образовању”, IX међународна конференција Е-трговина 2009, Палић, 2009.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, “On line segmentacija”, VIII међународна конференција Е-трговина 2008, Палић, 2008.
 • Б. Гргуровић, М. Поповић, “Учешће поште у е-трговини”, 9. конгрес ЈИСА, 3. СЕФИЦТ, Херцег Нови – Дубровник, 2004.

Зборници домаћих конференција:

 • Ј. Милутиновић, Б. Гргуровић, С. Штрбац: „The innovative concept of addressing as a means to developing new business models of postal operators“, SYM-OP-IS 2016, XLIII симпозијум о операционим истраживањима, Тара, 2016
 • Б. Гргуровић, Ј. Милутиновић, С. Штрбац: Предлог модела за оптимизацију интегрисаног сервиса електронске трговине и доставе, XXXI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2013. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, „Утицај технологије на маркетиншке процесе у поштанском саобраћају“, XXX симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2012. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Процедура избора тржишног сегмента на основу дефинисаних кључних куповних категорија", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010. –M61
 • Б. Гргуровићћ, С. Штрбац, С. Величковић "Разлози потражње на тржишту поштанских услуга", XXVII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2009. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Формирање прелиминарног списка корисника поштанских услуга", XXVI симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобрацају, Зборник радова, Београд, 2008. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, Г. Миловановић-Браковић, „On line segmentacija“, VIII међународна конференција Е-трговина, Зборник радова, Палић, 2008.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Процедура израде тржишне мапе”, XXV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2007. –M61
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, “Сегментација поштанског тржишта”, XXIV симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2006. –M61
 • Д. Марковић, Б. Гргуровић, “Могући приступи сегментацији тржишта”, XXIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2005. –M61
 • Д. Браковић, Г. Миловановић Браковић, Б. Гргуровић, “Примена информационих технологија у области доставе пошиљака”, 10 конгрес ЈИСА, Херцег Нови, 2005.
 • Б. Гргуровић, Г. Миловановић Браковић, “Сегментација тржишта”, ПостФест, Златибор, 2004.
 • Г. Миловановић Браковић, Б. Гргуровић, “Регионални ланци доставе пакета”, ПостФест, Златибор, 2004.
 • Б. Гргуровић, Г. Миловановић Браковић, “Нови трендови у достави пакета”, ИТ, Жабљак, 2004.
 • Б. Гргуровић, “Пошта и Б2Е”, YУ иНФО, Копаоник, 2003. –M63
 • Б. Гргуровић, “Електронски поштански центар”, YУ иНФО, Копаоник, 2002. –M63
 • Б. Гргуровић, “Експанзија електронских услуга у поштанском саобраћају”, YУ иНФО, Копаоник, 2001. –M63
 • Б. Гргуровић, “Прилог основама коришћења електронске поште”, IV поштанско саветовање, стр. 371-374, Златибор, 1998.
 • Б. Гргуровић, “Функционисање поштанског саобраћаја у новом окружењу”, Зборник СYМ-ОП-ИС, стр. 795-798, Х. Нови, 1998. –M63
 • Г. Браковић, Б. Гргуровић, “Примена хеуристичког модела на дефинисање рута транспортних средстава у поштанском саобраћају”, Зборник YУ иНФО, стр. 868-871, Копаоник, 1998. –M63
 • Б. Гргуровић, Г. Браковић, “Реализација симулационог модела телефонског система на ГПСС језику”, Зборник YУ иНФО, стр. 493-496, Копаоник, 1998. –M63
 • Г. Браковић, Б. Гргуровић, “Примена метода вишекритеријумског одлучивања у функцији маркетинг концепције са посебним освртом на тржиште поштанских услуга”, Зборник СYМ-ОП-ИС, стр. 791-794, Београд, 1997. –M63
 • Б. Гргуровић, “Третирање неизвесности дешавања на тржишту и њихов утицај на пословни успех предузећа”, III поштанско саветовање, стр. 211-215, Копаоник, 1997.
 • Г. Браковић, Б. Гргуровић, “Вишекритеријумско одлучивање као метод за сагледавање сопствених предности и недостатака у пружању услуга корисницима”, II поштанско саветовање, стр. 201-210, Златибор, 1996.
 • Б. Павловић, “Симулација рада телефонског система”, ЈУРЕМА, стр. 1.107-1.111, Загреб, 1991.

Пројекти:

 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ за школску 2021/22. годину под називом Пословни софтвер у логистици - Развој новог предмета у оквиру акредитованог СП

Књиге и скрипте:

 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, drugo izmenjeno i dopunjeno izdajne, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2019. (183 strane) ISBN 978-86-88245-35-7
 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2015. (152 strane) ISBN 978-86-88245-23-4
 • Гргуровић Б, Основе поштанског саобраћаја, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, 2013. (166 страна)
 • Гргуровић Б,С. Штрбац, Електронске поштанске услуге, Завод за уџбенике, Београд, 2011. (108 страна)
 • Марковић, Д., Гргуровић Б, Поштански саобраћај, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006. (206 страна)
 • Гргуровић Б, Поповић, М., Практична настава, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. (220 страна)
 • Гргуровић Б, Марковић, Д., Поштанске услуге и мрежа, Виша школа за информационе и комуникационе технологије, Београд, 2005. (117 страна)
 • Гргуровић Б, Поштански саобраћај I, Виша техничка ПТТ школа, Београд, 2000. (140 страна).

Цитираност:

Монографија:

Ј. Ковач, Б. Гргуровић, Маркетинг стратегија и финансијски менаџмент у функцији повећања ефикасности поштанског саобраћаја, Јантар, Београд, 1997.

је цитиранa у:

 1. Lăzărescu, C. (2019). Rural mail as main component in rural development. Lucrări Științifice, Universitatea de Științe Agricole Și Medicină Veterinară a Banatului, Timisoara, Seria I, Management Agricol, 21(1), 57-62.
 2. Lăzărescu, C. (2019). Agro-mailing mix market in the framework of markets globalisation. Lucrări Științifice, Universitatea de Științe Agricole Și Medicină Veterinară a Banatului, Timisoara, Seria I, Management Agricol, 21(1), 49-56.
 3. CAIUS, L. (2019). RURAL MAIL AS MAIN COMPONENT IN RURAL DEVELOPMENT. Agricultural Management/Lucrari Stiintifice Seria I, Management Agricol, 21(1).
 4. CAIUS, L. (2019). AGRO-MAILING MIX MARKET IN THE FRAMEWORK OF MARKETS GLOBALISATION. Agricultural Management/Lucrari Stiintifice Seria I, Management Agricol, 21(1).

Рад:

Radosavljevic, S., Radosavljevic, V. & Grgurović B, (2018). The potential of implementing augmented reality into vocational higher education through mobile learning. Interactive Learning Environments, 28(4), 404-418. doi: 10.1080/10494820.2018.1528286 (M21)

је цитиран у:

 
 1. Chan, A., Chiu, D., Ho, K., & Wang, M. (2022). Information Needs of Vocational Training From Training Providers' Perspectives. Research Anthology On Vocational Education And Preparing Future Workers, 9-28. doi: 10.4018/978-1-6684-5696-5.ch002
 2. Muhammadiah, M., Wahab, A., Surahman, S., Cakranegara, P., & Nduru, M. (2022). Development Of Web-Based Learning Evaluation Tools in Vocational High Schools. Sinkron, 7(2), 308-313. doi: 10.33395/sinkron.v7i2.11292
 3. Amanatidis, N. (2022). Augmented Reality in Education and Educational Games-Implementation and Evaluation: A Focused Literature Review. Computers And Children, 1(1), em002. doi: 10.29333/cac/11925
 4. Hwang, G.J., Yang, C.L., Chou, K.R., Chang, C.Y. (2022). An MDRE approach to promoting students' learning performances in the era of the pandemic: A quasi-experimental design. British Journal of Educational Technology (2022) 00:1-18 DOI: 10.1111/bjet.13208
 5. CEUR-WS.org. (2021). Design and implementation of accessible open-source augmented reality learning authoring tool. In The Doctoral Consortium of the Sixteenth European Conference on Technology Enhanced Learning co-located with the Sixteenth European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2021). Bolzano, Italy. Retrieved from http://CEUR-WS.org/Vol-3076/ECTEL2021_DC_paper03.pdf
 6. Milheim, K., Fraenza, C., & Palermo-Kielb, K. (2021). Supporting Student-Initiated Mobile Device Use in Online Learning. Online Learning, 25(3). doi: 10.24059/olj.v25i3.2438
 7. Minh, T., & Tuấn, N. (2020). ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tạp Chí Khoa Học, 17(11), 1970. doi: 10.54607/hcmue.js.17.11.2848(2020)
 8. Aprinaldi, A., Rahmawati, Y., & Komaro, M. (2019). Implementation of Augmented Reality (AR) android based in learning. Journal Of Physics: Conference Series, 1402(7), 077045. doi: 10.1088/1742-6596/1402/7/0770451.
 9. Berglund, A., Zhou, Y., & Martinsen, M. (2021). An Assessment Review of Learning Performance when adopting Augmented Reality in Engineering Education. In 8th Development conference for Sweden's Engineering Educations. Karlstad: Karlstads universitet.
 10. Abdullah, S., Saud, M., Hisham, M., Abd Wahid, N., Arsat, M., Suhairom, N., & Aripin, M. (2021). Determining Elements in Mobile Learning Implemention Among Instructors in Vocational Colleges: A Fuzzy Delphi Method. IEEE Access, 9, 150839-150845. doi: 10.1109/access.2021.3121703
 11. Hoevers, M. (2021). The potential of Augmented Reality Glasses in the Practice of Street Policing: an Experimental Study among Dutch (Mounted) Police Officers (Master of Science (MSc). University of Twente.
 12. Lin, H., Tsai, S., (2021). Student perceptions towards the usage of AR-supported STEMUP application in mobile courses development and its implementation into English learning, Australasian Journal of Educational Technology,Vol. 37 No. 3 (2021): AJET - Issue 3, 88-103
 13. Yu, X. (2021). Advanced Artificial Intelligence Assisted Learning Model for Smart Educational Learning Strategies for Teachers and Students. doi: 10.21203/rs.3.rs-739949/v1
 14. González-Zamar, M., Abad-Segura, E. (2020). IMPLICACIONES DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN PLÁSTICA, III Congreso Virtual Internacional y V Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 203-214, ISBN 978-84-18254-83-3
 15. Abad-Segura, E., González-Zamar, M. (2020). LA REALIDAD AUMENTADA EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, III Congreso Virtual Internacional y V Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 203-214, ISBN 978-84-18254-83-3
 16. Solikhatun, I., Sukirno, Arif Wahyu Widodo, A.W., Maslahah, S. (2021). The Potential of Augmented Reality for Vocational High School Learning Amid Covid-19 Spread, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 579, doi:10.2991/assehr.k.210914.033
 17. Cuong, N., Nguyen, T., & Thang, T. (2021). Fuzzy-PID-Based Improvement Controller for CNC Feed Servo System. Intelligent Human Computer Interaction, 38-46. doi: 10.1007/978-3-030-68452-5_4
 18. Lee, C., & Hsu, Y. (2021). Promoting the Quality of Life of Elderly during the COVID-19 Pandemic. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 18(13), 6813. doi: 10.3390/ijerph18136813
 19. Criollo-C, S., Abad-Vásquez, D., Martic-Nieto, M., Velásquez-G, F., Pérez-Medina, J., & Luján-Mora, S. (2021). Towards a New Learning Experience through a Mobile Application with Augmented Reality in Engineering Education. Applied Sciences, 11(11), 4921. doi: 10.3390/app11114921
 20. Álvarez-Marín, A., Velázquez-Iturbide, J., & Castillo-Vergara, M. (2021). The acceptance of augmented reality in engineering education: the role of technology optimism and technology innovativeness. Interactive Learning Environments, 1-13. doi: 10.1080/10494820.2021.1928710
 21. Kautsar, I., Damardono, A., & Suryawinata, M. (2021). Mixed reality updatable content for learning supportive tools. IOP Conference Series: Materials Science And Engineering, 1098(5), 052113. doi: 10.1088/1757-899x/1098/5/052113
 22. Chen, J., Hsu, Y., Wei, W., & Yang, C. (2021). Continuance Intention of Augmented Reality Textbooks in Basic Design Course. Education Sciences, 11(5), 208. doi: 10.3390/educsci11050208
 23. Huang, H., Huang, T., & Cheng, C. (2021). Reality matters? exploring a tangible user interface for augmented-reality-based fire education. Universal Access In The Information Society. doi: 10.1007/s10209-021-00808-0
 24. Hanafi, H., Wahab, M., Selamat, A., Masnan, A., & Huda, M. (2021). A Systematic Review of Augmented Reality in Multimedia Learning Outcomes in Education. Intelligent Human Computer Interaction, 63-72. doi: 10.1007/978-3-030-68452-5_7
 25. Purnama, S., Syukriyah, N., Ulfah, M., Arifuddin, A., & Aziz, H. (2021). Augmented Reality in Education in Era 4.0. Proceedings Of The First International Conference On Economics, Business And Social Humanities, ICONEBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia. doi: 10.4108/eai.4-11-2020.2304649
 26. Situmorang, R., Kustandi, C., Maudiarti, S., Widyaningrum, R., & Ariani, D. (2021). Entrepreneurship Education Through Mobile Augmented Reality for Introducing SMEs in Higher Education. International Journal Of Interactive Mobile Technologies (Ijim), 15(03), 17. doi: 10.3991/ijim.v15i03.18437
 27. Minh, T. H., & Tuấn, N. M. (2020). ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tạp chí Khoa học, 17(11), 1970.
 28. Poerwanti, J. I. S., & Budiharto, T. (2020, March). Utilization of Augmented Reality as an Interactive Media in The Learning of Fine Arts in Elementary School Education Students. In International Conference on Elementary Education (Vol. 2, No. 1, pp. 324-331).
 29. Czerkawski, B., & Berti, M. (2020). Pedagogical Considerations for Mobile-Based Augmented Reality Learning Environments. Internet Of Things, Infrastructures And Mobile Applications, 215-222. doi: 10.1007/978-3-030-49932-7_21
 30. Palazón-Herrera, J. (2019). Potencialidad de las tecnologías inmersivas: acercamiento curricular al uso de la realidad aumentada en el ámbito de la promoción musical. In A. Castro Higueras, A. Sandulescu Budea & R. García-Orellán, FÓRMULAS COMUNICATIVAS DE VANGUARDIA (1st ed.). PIRÁMIDE.
 31. González-Zamar, M., & Abad-Segura, E. (2020). La Realidad Aumentada como recurso creativo en la educación: una revisión global. Revista Creatividad Y Sociedad, 32(1). doi: 10.37475/creatividadysociedad1/32.8
 32. Abad-Segura, E., González-Zamar, M. D., Rosa, A. L. D. L., & Cevallos, M. B. M. (2020). Sustainability of Educational Technologies: An Approach to Augmented Reality Research. Sustainability, 12(10), 4091.
 33. Chan, A. W. Y., Chiu, D. K., Ho, K. K., & Wang, M. (2018). Information Needs of Vocational Training From Training Providers' Perspectives. International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 8(4), 26-42.
 34. Aprinaldi, A., Rahmawati, Y., & Komaro, M. (2019, December). Implementation of Augmented Reality (AR) android based in learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1402, No. 7, p. 077045). IOP Publishing.
 35. Grané, M., Tarragó, A., Gómez, R. S., (2019). Apps4CAV. Creación audiovisual con dispositivos móviles, Book, Publisher: Colección Transmedia XXI, ISBN: 9788409114115, May 2019.
 36. Gómez-Galán, J., Vázquez-Cano, E., Luque de la Rosa, A., & López-Meneses, E. (2020). Socio-Educational Impact of Augmented Reality (AR) in Sustainable Learning Ecologies: A Semantic Modeling Approach. Sustainability, 12(21), 9116. doi: 10.3390/su12219116
 37. González-Zamar, M., & Abad-Segura, E. (2020). La Realidad Aumentada como recurso creativo en la educación: una revisión global. Revista Creatividad Y Sociedad, 32(1). doi: 10.37475/creatividadysociedad1/32.8
 38. Mateus, J.C., Ramspott, S.A., Masanet, M.J.,Andrada, P., (2019). Dispositivos móviles en la educación superior: estado de la cuestión y percepción en las universidades españolas, In book: APPS4CAV, creación audiovisual con dispositivos móviles, Chapter: 6, Publisher: Learning, Media and social Interaction, Universitat de Barcelona.
 39. Tzima, S., Styliaras, G., & Bassounas, A. (2019). Augmented Reality Applications in Education: Teachers Point of View. Education Sciences, 9(2), 99. doi: 10.3390/educsci9020099

Уџбеник:

B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, drugo izmenjeno i dopunjeno izdajne, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2019. (183 strane) ISBN 978-86-88245-35-7

Б. Гргуровић, Основе поштанског саобраћаја, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, 2013.

је цитиран у:

 1. Stojanović-Višić Biljana, Prilog metodologiji istraživanja stavova korisnika Pošte Srbije o društveno odgovornom poslovanju, Tehnika 2016, vol. 71, br. 4, str. 607-612
 2. B. Stojanović-Višić, M. Simić, Ž. Krivokapić: The importance of communication od the Post of Serbia with its customers, International journal of economics and law, Vol. 2, No. 6., N. Sad, 2012.

Рад:

Štrbac. S, Grgurović B, & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120.

је цитиран у:

 1. Drab-Kurowska, A., & Budziewicz-Guźlecka, A. (2021). The Digital Post Ecosystem—Example of Poland in the Context of Research. Sustainability, 13(5), 2550. doi: 10.3390/su13052550
 2. Budziewicz-Gu­lecka, A., Czaplewski, M., & Drab-Kurowska, A. Integracja sektorowa wybranych europejskich rynk w pocztowych i telekomunikacyjnych. edu-Libri, Kraków–Legionowo 2018. https://pdf.helion.pl/e_0z28/e_0z28.pdf

Рад:

Б. Гргуровић, С. Штрбац, "Процедура избора тржишног сегмента на основу дефинисаних кључних куповних категорија", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010.

је цитиран у:

 1. Peković, J. (2017). RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE OD KORISNIKA SREDSTAVA ČETVRTOG NIVOA U MO I VS1. REVIZIJA, 140.
 2. Б. Вапа, Улога и значај инструмената маркетинг микса у пословању извозних предузећа, Докторска дисертација, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2017.
 3.  
 1. M. Ćirić, B. Vapa, P. Zdjelarić, „Uticaj osnovnih komponenti proizvoda na obim prodaje, tržišno učešće i profitabilnost poslovanja izvozno orijentisanih preduzeća“, VII međunarodni naučni kongres “Revizija”, Palić, 2017. (220-231)

Рад:

Štrbac, S, Grgurović, B., & Milutinović, J, (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 2(5), 116-120.

је цитиран у:

 1. A Stolarczyk, M Sylwestrzak, Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach UE. Stan zaawansowania według wskaźników UPU, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2/127, 2017. ISSN: 1896-382X

Рад:

Д. Марковић, Б. Гргуровић, “Могући приступи сегментацији тржишта”, XXIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2005.

је цитиран у:

 1. Kozina, I. (2020). Usporedba organizacijske efikasnosti automobilske industrije Europe i Dalekog istoka (Doctoral dissertation, University of Zadar. Department of Economics.).
 2. Lj. Miljković, N. Gijić, M. Đuričić, M. Lutovac, D. Karavelić, “Energy efficiency – modern age imperative”, 3rd International Conference ²New Functional Materials and High Technology², NFMaHT-2015, 2015, Tivat, Montenegro, Pages 327-333.

Уџбеник:

Grgurović B, Poštanski saobraćaj I, Viša tehnička PTT škola, Beograd, 2000.

је цитиран у:

 1. Lazarević, D. (2020). Управљање квалитетом поштанске услуге применом геометријског моделирања (Doctoral dissertation, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет).
 2. Lidija Gligorić, Značaj i ograničenja kvantitativnih metoda analize tržišta poštanskih usluga, XXXIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2015, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2015.
 3. Krivokapić, Ž., Stojanović‐Višić, B., & Simić, M. (2012). The Importance Of Communication Of The Post Of Serbia With Its Customers. International Journal of Economics & Law, (6), 114-119.

Рад:

Grgurović B, Štrbac, S. Veličković, S. „Razlozi potražnje na tržištu poštanskih usluga“, XXVII Simpozijum PosTel 2009, Beograd, 2009.

је цитиран у:

 1. J. Ivanović, D. Šarac, Razvoj elektronskog tržišta u srbiji i javni poštanski operator, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, 2013. str. 2159-2162.

Рад:

Grgurović B, Štrbac, S. & Milovanović-Braković., G. (2013, 01 15). Uticaj tehnologije na budući razvoj poštanskog saobraćaja. (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 1(1), 56-65. Retrieved from www.meste.org/fbim/FBIM_1_2013/_06.pdf DOI 10.12709/fbim.01.01.01.06, ISSN 2334-718X

је цитиран у:

 1. Đurović, D., Preradović, N., „E-government kao komunikaciona univerzalna usluga”, PosTel 2013, Beograd, Pages: 163-170.

Рад:

Grgurović B, Marković, D. and Štrbac, S. (2011) 'The Use of Spatial Data for Segmentation of the Postal Service Market', Technological and Economic Development of Economy, 17: 1, 87 — 100, DOI: 10.3846/13928619.2011.554016, URL:http://dx.doi.org/10.3846/13928619.2011.554016 - M21

је цитиран у:

 1. Corrales, G. F. (2016). Factores críticos que incrementan la eficiencia del proceso de entrega a domicilio de tarjetas de crédito de la institución Consubanco SA Institución de banca múltiple.
 2. DE, C. E. U. E. M. (2016). UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (Doctoral dissertation, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL).
 3. DE, E. A. D. D. T., & DE LA INSTITUCIÓN, C. R. É. D. I. T. O. Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, http://148.204.210.201/tesis/1484673932237TESISB.pdf.
 4. Pengfei, Li, Jin, Lu, „Research on the Postal Fields Intelligence at Home and Abroad Based on Patent Analysis“ (2014), JOURNAL OF INTELLIGENCE, 33(7), 44-49. 10.3969/j.issn.1002-1965.2014.07.009
 5. Ginevicius, Romualdas; Podvezko, Valentinas; Ginevicius, Adomas “Quantitative evaluation of enterprise marketing activities”, JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT Volume: 14 Issue: 1 Pages: 200-212 DOI: 10.3846/16111699.2012.731143 Published: 2013
 6. Barkai, Ofer, “The Control Process Effectiveness: Organization Versus Customer”, JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, Vol. 11 Issue 8, Pages: 345-352, Published: 2013
 7. Milutinović, J., Optimizacija rada ekspres i kurirske službe, SYM-OP-IS 2013, Zlatibor, 2013
 8. Ilieva, G. (2013). Aspects of applicability of GIS-technology in marketing. Scientific Journal of Management and sustainable development, 2/2013 (39), Faculty of Business Management at the University of Forestry, Sofia, 42.

Рад:

Grgurović B, С. Штрбац, М. Поповић, “Позиционирање на тржишту комерцијалних услуга у поштанској делатности”, International Scientific Conference - Management 2010, Крушевац 2010.

је цитиран у:

 1. Radojević, T. (2018). Non-Financial Reporting in the Postal Services Industry. FINIZ 2018-The Role of Financial and Non-Financial Reporting in Responsible Business Operation, 24-36.
 2. Dupljanin, Đorđije, Savković, T., Dumnić, S., Miličić, M., & Marčeta, M. (2019). The study of CO2 emissions for postal traffic vehicles in the territory of Vojvodina. Put I Saobraćaj, 63(2), 49-53.
 3. Deljhusa, Branka Vasojevic, Miladin Stefanovic, and Nenad Babajic. "Multiagent architecture for intelligent monitoring of postal traffic." TTEM-Technics Technologies Education Management 7, no. 2 (2012).
 4. Desnica, V. J., & Šarac, D. (2013). Implementation of geographic information system technology in mail deliveries organization. Journal of Applied Engineering Science, 11(1), 39-43.

Уџбеник:

Марковић, Д., Гргуровић, Б, Поштански саобраћај, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006.

је цитиран у:

 1. B. Dimitrijevic, M. Nikolic, “One approach to positioning postal network units in the case of Kruševac city area”, XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2012, Beograd, Pages: 59-68
 2. M.Bukumirovic, A. Čupic, “System project of main postal center”, XXIV Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2006, Pages:187-196.
 3. A. Kosovac, Infrastruktura poštanskog saobraćaja, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo-Zagreb, 2020.