др Миодраг Панић 

др Миодраг Панић
 •  Звање:професор струковних студија
 •  Емаил:

 Образовање

Докторску дисертацију (1979), под руководством проф. др Александра М. Вацића, одбранио на Правном факултету у Београду

Магистарски рад (1976), под руководством проф. др Александра М. Вацића, одбранио на Правном факултету у Београду

Дипломирао 1972. године на Правном факултету у Београду.

Рођен 1950. године у Београду, а матурирао 1968. године у XIV београдској гимназији. t

 Кретања у служби

Дужи низ година предаје предмет ПТТ право (Право у поштанском саобраћају) на Високој школи за информационе и комуникационе технологије у Београду и на Саобраћајном факултету у Београду.

Од 1980. године доцент, од 1987. ванредни професор, а од 2003. године редовни професор за ужу научну област Право на Грађевинском факултету Универзитета у Београду

Од 1976. године, асистент на Катедри за друштвене науке Грађевинског факултета у Београду

Од 1974-1976. године стално запослен као новинар у листу ''Привредни преглед

Домаћи часописи:

 • М. Панић, "Закон о изградњи објеката", Г-магазин, бр. 8, стр. 9-12, Београд, 1998.
 • М. Панић, "Израда техничке документације", Г-магазин, бр. 7, стр. 7-11, Београд, 1998.
 • М. Панић, "Уступање послова градјења", Изградња, бр. 5, стр. 7-15, Београд 1998.
 • М. Панић, "Уписи права на непокретностима према најновијим законским прописима", Привредник, бр. 2, стр. 10-15, Београд, 1998.
 • М. Панић, "Уступање послова у градјевинарству прикупљањем понуда и непосредном погодбом", Г-магазин, бр. 6, стр. 6-10, Београд, 1997.
 • М. Панић, "Концесије", Г-магазин, бр.5, стр. 4-8, Београд, 1997.
 • М. Панић, "Јавна надметања у грађевинарству", Г-магазин, бр. 5, стр. 9-12, Београд, 1997.
 • М. Панић, "Кадровска структура југословенског грађевинарства", Директор, бр. 4, стр. 18-25, Београд, 1989.
 • М. Панић, "Економски и правни положај радника у грађевинарству Југославије" Самоуправљање, бр. 12, стр. 42-52, Београд, 1985.
 • М. Панић, "Економски положај грађевинарства", Директор, бр. 7, стр. 12-22, Београд, 1983.
 • М. Панић, "Актуелни проблеми кадрова у грађевинарству Југославије", Директор, бр. 1, стр. 4-7, Београд, 1983.
 • М. Панић, "Југословенски грађевинари у иностранству", Директор, бр. 12, стр. 3-5, Београд 1982.
 • М. Панић, "Принципи и политика дохотка", Самоуправљање, бр. 12, стр. 55-57, Београд 1981.
 • М. Панић, "Запошљавање у економској и правној теорији и пракси социјалистичких земаља, с посебним освртом на Југославију", Научни преглед, бр. 8, стр. 11-17, Београд 1980.
 • М. Панић, "Начела и интенције Закона о основама система цена и друштвеној контроли цена", Самоуправљање, бр. 11, стр. 55-57, Београд 1980.
 • М. Панић, "Запошљавање у економској политици Југославије", Гледишта, бр. 10, стр. 17-28, Београд 1979.
 • М. Панић, "Неке социо-економске карактеристике спољне економске миграције југословенске радне снаге", Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-2, стр. 112-128, Београд 1978.
 • М. Панић, "Запошљавање – интегрални део развојне политике", Директор, бр. 10, стр. 13-18, Београд 1978.
 • М. Панић, "Остваривање друштвеног плана СФРЈ у области запошљавања током прве две планске године", Комуна, бр. 4, стр. 18-25, Београд 1978.
 • М. Панић, "Организација и пословање предузећа", Директор, бр. 4, стр. 24-35, Београд 1977.М. Панић, "Развој теоријских схватања о размештају индустрије", Анали Правног факултета у Београду, бр. 1, стр. 82-99, Београд 1977.
 • М. Панић, "Како организовати ООУР у градјевинарству", Радничко самоуправљање, бр. 5, стр. 22-28, Београд 1977.
 • М. Панић, "Актуелни проблеми економике и организације грађевинских ОУР", Директор, бр. 6, стр. 12-19, Београд 1977.
 • М. Панић, "Просторна компонента у средњерочном и дугорочном планирању у СФРЈ", Комуна, бр. 9, стр. 5-12, Београд 1977.
 • М. Панић, "Запосленост и запошљавање у планирању економског и социјалног развоја Југославије", Комуна, бр. 6, стр. 13-20, Београд 1977.
 • М. Панић, "Просторно планирање – саставни део система друштвеног планирања у Југославији", Директор, бр. 1, стр. 7-16, Београд 1977.
 • М. Панић, "Регионални развој социјалистичких земаља", Анали Правног факултета у Београду, бр. 1, стр. 77-79, Београд 1973.
 • М. Панић, ''Социо-економске карактеристике југословенског грађевинарства'', Привредни преглед, Београд, 1987.
 • М. Панић, ''Радна снага и запосленост у Југославији'', докторска дисертација, Правни факултет, Београд, 1979.
 • М. Панић, ''Теоријске основе и битне компонентеразмештаја савремене индустрије'', магистарска теза, Правни факултет, Београд, 1976.

Зборници домаћих конференција:

 • М. Панић, "Улога и значај правних дисциплина у школовању кадрова за ПТТ струку", Зборник – У сусрет променана – II поштанско саветовање, стр. 82-86, Златибор, 1996..

Пројекти:

 • Демографске подлоге, индустрија и рударство, туризам, шумарство, остале привредне и ванпривредне делатности, у оквиру пројекта Водопривредна основа црноморског слива Црне Горе, самостални рад, стр. 12-220, Грађевински факултет, Београд, 1981.

Књиге и скрипте:

 • Панић, М., Право у поштанском саобраћају, скрипта, Саобраћајни факултет, Београд, 2005. (50 страна).
 • Панић, М., Основи економије, скрипта, Грађевински факултет, Београд, 2005. (120 страна).
 • Панић, М., Увод у право, скрипта, Грађевински факултет, Београд, 2004. (100 страна).
 • Панић, М., Увод у социологију и право, уџбеник, Номос, Београд, 2001. (200 страна).
 • Панић, М., Општи практикум за примену прописа у процесу изградње објеката, Сл. гласник РС, 1997. (120 страна).
 • Панић, М., Увод у социологију и право, уџбеник, Графотрејд, Београд, 1995. (150 страна).
 • Панић, М., Павловић М.,Увод у социологију и друштвени систем, скрипта, Виша техничка ПТТ школа, Београд, 1990. (120 страна).
 • Панић, М., Социјалистички самоуправни систем СФРЈ , уџбеник, Научна књига, Београд, 1989. (280 страна).
 • Панић, М., Социјалистички самоуправни систем СФРЈ са елементима социологије, уџбеник за више школе, Грађевинска књига, Београд 1989. (260 страна).
 • Панић, М., Основи марксистичке социологије, уџбеник, Научна књига, Београд, 1989. (130 страна).
 • Панић, М., Основи марксистичке социологије, скрипта, Грађевински факултет, Београд, 1981. (120 страна).
 • Панић, М., Самоуправни социјализам Југославије, скрипта, Грађевински факултет, Београд, 1981. (180 страна).
 • Панић, М., Основи друштвеног и правног система СФРЈ, скрипта, Образовни центар ПТТ ''Мирослав Јовановић Мими'', Београд, 1979. (105 страна).