Стручњаци из привреде | Стручне активности, Сарадња са привредом | Одсек Висока ICT школа

Стручњаци из привреде 

Висока ICT школа је развила плодну пословну сарадњу са више угледних привредних институција у циљу што квалитетнијег практичног оспособљавања студената, што и јесте суштина струковних студија.

На овај начин отворена је могућност сарадње у више области, као што је организовање извођења студентске праксе на основним и специјалистичким студијама ради стицања практичних знања, али и могућност упознавања потенцијалних послодаваца с квалитетом, знањем, способностима и вештинама будућих дипломаца Високе ICTшколе.

Захваљујући оствареној сарадњи, студенти наше школе имају прилику и да уче од признатих стручњака који радо одговарају на наше позиве да одрже предавања из одређених области.

Стручњаци из привреде:

 

Др Драган Ђокић
 •  Емаил:

 Образовање

Докторску дисертацију под називом "Модел портала за интелигентно управљање електронским документима" одбранио је на факултету Организационих наука Универзитета у Београду под руководством проф. др Маријане Деспотовић-Зракић.

Магистарски рад под називом "Управљање електронским документима и трансформација пословних процеса у функцији примене електронског пословања" одбранио је на факултету Организационих наука Универзитета у Београду 2010. године, под руководством проф. др Александра Марковића.

Дипломирао на факултету Организационих наука Универзитета у Београду 1990. године.

Кретања у служби

Директора Сектора за информатичку подршку у Дирекцији за информационе технологије и електронске комуникације, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“.

Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Међународни часописи са импакт фактором:

 • Đokić, D., Labus, A., Jevremović, S., Stokić, A. & Milić, A., Portal for the Management of Digitally Signed Electronic Documents, Metalurgia International, (2012), Vol. 17, No. 9: 120-128, ISSN: 1582-2214;
 • Jevremović, S., Vujin, V., Bogdanović, Z., Đokić, D. & Barać, D., Designing Adaptive E-Learning Courses Through Cloud Computing, Metalurgia International, (2012), Vol. 17, No. 10: 213-221, ISSN: 1582-2214;
 • Popović, S., Njeguš, A., Vulić, Đokić, D., D. & Mazinjanin, Đ., Service Oriented Framework for System Interoperability Modeling, Metalurgia International, (2012), Vol. 17, No. 11: 171-178, ISSN: 1582-2214;
 • Stokić, A., Vulić, M., Paunović, L., Đokić, D.. & Obradović, J., Analysis of Online Presence of Serbian Public Libraries, Metalurgia International, (2012), Vol. 17, No. 12: 124-128, ISSN: 1582-2214;

Рад у међународној монографији:

 • Đokić,D., Marković, A. & Jaško, O., The Management of Digital Certificates in Intranet Environment, E-Governance and E-Business at the Service of Customer, pp. 193-204, Fakulteta za družbene vede, editors: Uroš Pinterič, Uroš Svete, Ljubljana, Slovenija, 2007, ISBN 978-961-235-268-4

Зборници међународних конференција:

 • Vukmirović, D., Kostić, M., Đokić, D. & Budimir, J., Electronic document management systems, International scientific days 2006 Faculty of Economic and Management SAU in Nitra, "Competitivness in the EU – Challenge for the V4 countries" Nitra, May 17-18, 2006, pp. 1598-1608
 • Kostić, M., Vukmirović, D. & Đokić, D., Management System for Electronic Documents, Electronic services Opportunities and obstacles, Novo Mesto, Slovenija, 2007., pp. 165-175, ISBN 978-961-6309-32-5
 • Đokić, D., Marković, A. & Jaško, O., The application of Digital Certificates for Business Services in the Public Enterprise of PTT Communications “Srbija”, Electronic services Opportunities and obstacles, Novo Mesto, Slovenija, 2007., pp. 200-211, ISBN 978-961-6309-32-5
 • Jaško, O., Popović, N., Prokić, S. & Đokić, D., Offshore IT outsourcing and transition economies, Information Society: multidisciplinary approaches, Novo Mesto, Slovenija, 2008., pp. 81-99, ISBN 978-961-6718-08-0
 • Marković, A., Jaško, O., Popović, N. & Đokić, D., The world economic crisis, business trends and employment in the public sector, Global instability reflections, Ljubljana, Slovenija, 2009., pp. 369-390, ISBN 978-961-92649-3-5
 • Đokić, D., Despotović-Zrakić, M., Barać, D. & Simić, K., Document management system for e-government, Proceeding of Selected issues of moders democracy, Fiesa, Slovenija, 2012. pp. 277-292, ISBN 978-961-93138-7-9
 • Đokić, D., Entrust Enterprise sertifikati vs. Entrust WEB sertifikata, SymOrg, Zlatibor, 2006. ISBN 86-7680-086-3, COBISS.SR-ID 131353100

Зборници домаћих конференција:

 • Đokić, D., Automatizacija u poštanskom saobraćaju od terminala PT 1200 do PostNeta, Četvrto poštansko savetovanje, Zbornik radova: „Tehnološka budućnost pošte“, Zlatibor, pp. 223-249, 1998.
 • Đokić, D., Tepavac-Mijačić, M. & Perić, A., Sistemi za upravljanje elektronskim dokumentima, InfoFest, Budva, Crna Gora, 2004.
 • Marković, A., Tepavac-Mijačić, M. & Đokić, D., Korporacijski portal i organizacija bez granica, Zbornik radova / XXXIII simpozijum o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2006, pp. 369-371, ISBN 86-82183-07-2, COBISS.SR-ID 134138124, Banja Koviljača, 2006.

Домаћи часопис:

 • Đokić, Digitalni sertifikati i njihova uloga u sistemu razmene elektronskih dokumenata: Info M, časopis za infomacionu tehnologiju i multimedijalne tehnologije, ISSN 1451-4397, UDC 659.25, Vol. 5, br. 18, pp. 11-15, 2006.

Пројекти:

Руководио је и учествовао је у изради и реализацији већег броја пројеката:

 • Нoвa Пoштa Србиje – Имплeмeнтaциja ПЦ тeхнoлoгиje у JП ПTT сaoбрaћaja “Србиja”
 • ПOСTНET – Интрaнeт мрeжa JП ПTT сaoбрaћaja “Србиja”, рукoвoдилац сeгмeнта зa кoмуникaциje
 • Систeм зa упрaвљaњe eлeктрoнским дoкумeнтимa у JП ПTT сaoбрaћaja “Србиja”, руководилац прojeктa
 • Имплeмeнтaциja СAП систeмa у JП ПTT сaoбрaћaja “Србиja”, руководилац тимa зa упрaвљaњe дoкумeнтимa
 • Jeдинствeнe Интeрнe oбукe кoришћeњeм инфoрмaтичких рeсурсa у JП ПTT сaoбрaћaja “Србиja” , руководилац прojeктa
 • Пројектовање, реализација, имплементација и одржавање Интернет сајтова JП ПTT сaoбрaћaja “Србиja”: www.posta.rs, www.postexpress.rs, www.pttmuzej.rs, www.kds.co.rs, www.brzeusluge.posta.rs .

 Образовање

2002, Завршетак пост-дипломских студија на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.Назив магистарског рада: “Реализацијакриптографских функција на копроцесорском модулу на бази дигиталног сигнал процесора”. Ментор за израду магистарског рада: ванредни професор др Зоран Јовановић. Звање након завршених студија: Магистар електротехничких наука.

1991–1996, Војнотехничка академија, Београд;Одсек: Рачунарска техника и информатика ;Звање након завршетка студија: Дипломирани инжењер информатике ;Просечна оцена студија: 9.45.

Радно искуство

 • 1996 – 2004. Војнотехничка Академија, Београд:У звању асистента, на Катедри рачунарске технике и информатике, држао наставу из следећих предмета: Архитектура и организација рачунара, Основи рачунарске технике, Заштита рачунарских система, Микропроцесорски системи, Информатика I и II.
 • 2004. – Народна Банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца (ЗИН):Шеф Одсека у Центру за производњу и персонализацију.

Учешће на међународним пројектима

SWEB - Secure, interoperable cross border m-services. Ушечће на пројекту који је финансирала Европска унија (2008.-2009.), као стручног сарадника Математичког Института САНУ, у коме су учествовали научни институти и организације из следећих земаља: Немачка, Италија, Грчка, Србија, Албанија, Македонија.

Поглавља у страним књигама

M.Marković, G-Đorđević, “On Secure JAVA Mobile Application in SOA-Based e/m-Government Systems,” in Handbook "Service Delivery Platforms: Developing and Deploying Converged Multimedia Services", Syed A. Ahson, M.Ilyas, Eds., Taylor & Francis, 2011, p. 251 – 278, Chapter 11.

Радови у међународним часописима

 • M.Marković, G.Đorđević, “On Possible Model of Secure e/m-Government System,” Information Systems Management, Taylor & Francis Group, LLC, 27:320-333, 2010.
 • M.Marković, G.Đorđević, “On Secure JAVA Application in SOA-Based PKI Mobile Government Systems,” LNCS 6694, Computational Intelligence in Security for Information Systems, Alvaro Herrero, Emilio Corchado, Eds., 2011, pp. 222 – 229.
 • M.Marković, G.Đorđević, “Secure JAVA application in SOA-based cross-border PKI mobile government systems,” Logic Journal of IGPL 2012; doi: 10.1093/jigpal/jzs032.
 • M.Marković, G.Đorđević, „On Implementation Aspects of Standard Asymmetric and Symmetric Cryptographic Algorithms on TI Signal Processors,” in Proceedings of the Second International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing (SecPerU 2006), 29 June 2006, Lyon, France. (IEEE Computer Society Press, “Second International Workshop on Security, Privacy and Trust in Pervasive and Ubiquitous Computing, P.Georgiadis, J.Lopez, S.Gritzalis, and G.F.Marias (Eds.), pp. 57-62. ISBN-13: 978-0-7695-2549-5.

Радови на међународним конференцијама

 • T.Unkašević, M.Marković, G.Đorđević, “Optimization of RSA algorithm implementation on TI TMS320C54x Signal Processors Based on a Modified Karatsuba-Offman’s algorithm,” ECMCS’2001, 11-13 September, 2001, Budapest.
 • T.Unkašević, M.Marković, G.Đorđević, “Optimization of RSA Algorithm Implementation on TI TMS320C54x Signal Processors,” in Proc. of TELSIKS’2001, September 19-21, 2001, Niš, pp. 603-606.
 • G.Đorđević, T.Unkašević, M.Marković, “Optimization of Modular Reduction Procedure in RSA Algorithm Implementation on Assembler of TMS320C54x Signal Processors,” DSP 2002, July, 2002, Santorini, Greece, pp. DSP 2002 – 811 – DSP 2002 – 814.
 • M.Marković, T.Unkašević, G.Đorđević, “RSA Algorithm Optimiyation on Assembler of TI TMS320C54x Signal Processors,” EUSIPCO 2002, Toulouse, France, Sept. 3-6, 2002, Vol. I, pp. 579-582.
 • M.Marković, G.Đorđević, T.Unkašević, “Influence of Key Length in Possible Optimization of RSA Algorithm Implementation on Signal Processor,” in Proc. of ICEST 2002, Niš, Oct., 1-4, 2002, pp. 23-26.
 • M.Marković, G.Đorđević, T.Unkašević, “On Optimizing RSA Algorithm Implementation on Signal Processor Regarding Asymmetric Private Key Length”, in Proceedings of WISP 2003, Budapest, Sept. 2003, pp. 73-77.
 • Milan Marković, Goran Đordjević, „On optimizing DSP implementation of standard symmetrical cryptographic algorithms“, EURASIP EC-SIP-M 2005, June 2005, Smolenice, Slovak Republic.
 • M.Marković, G.Đorđević, „On Optimizing Standard Cryptographic Algorithms on TI Fixed Point Signal Processors“, In Proc. of ICT 2006 Conference, Madeira, Portugal, May 9-12, 2006.
 • G.Đorđević, M.Marković, “On Optimization of Miller-Rabin Primality Test on TI TMS320C54x Signal Processors,” in Proc. of IWSSIP & EC-SIPMCS 2007 Conference, Maribor, Slovenia, June 26-30, 2007.
 • G.Đorđević, M.Marković, „Simulation and JAVA Programming of Secure Mobile Web Services,” Balcor 2007, Balkan Conference on Operational Research, Zlatibor, Oktober 2007.
 • M.Marković, G.Đorđević, “On Possible Model of Secure M-Government System,” in Proc of 3rd International Conference on Methodologies, Technologies and Tools Enabling e-Government, Sep. 20-29, 2009, Vigo, Spain, pp. 149-160.
 • M.Marković, G.Đorđević, “On Secure JAVA Application in SOA-Based PKI Mobile Government Systems,” 4th International Conference, CISIS 2011, June 7-10, Torremolinos, Malaga, Spain.
 • M.Marković, G.Đorđević, “On Possible Secure Cross-Border M-Government Model,” in Proc of 5th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools Enabling e-Government, June 30 – July,1, 2011, Camerino, Italy, pp. 381-394.
 • M.Marković, G.Đorđević, “Оn Secure m-government and m-banking model,” in Proc of 6th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools Enabling e-Government, July 3 – 5, 2012, Belgrade, Serbia, pp. 100-111.

Објавњене књиге и скрипте

 • Г. Ђорђевић, М.Марковић, Криптографски аспекти заштите података у савременим рачунарским системима, Војнотехнички институт ВЈ, Београд 2003.
 • Б.Родић, Г.Ђорђевић, Да ли сте сигурни да сте безбедни, Београд, 2004.

Радови на домаћим конференецијама

 • G.Đorđević, ²Softverska aplikacija za rad sa m-arnim stablima², SimFon, Zlatibor, 1995.
 • G.Đorđević, ²Mogućnost serijske komunikacije između ST6265 kontrolera², IT, Žabljak, 1997.
 • G.Đorđević, ²Pregled IDEA blok šifarskog algoritma², YUINFO, Kopaonik, 1998.
 • G.Đorđević, M.Đurašinović, ²Višenamenski merno-kontrolni uređaj na bazi ST6265B mikrokontrolera², Industrijska Electronika, Banjaluka, 1998.
 • G.Đorđević,²Koherencija virtuelno indeksiranih cache memorija u multiprocesorskim sistemima², Informaciona Tehnologija, Žabljak, 2000.
 • T.Unkašević, M.Marković, G.Đorđević, “O mogućnostima implementacije RSA algoritma na signal procesorima Texas Instruments TMS320C54x familije,” Zbornik radova SYM-OP-IS’2000, Beograd, pp. 185-188.
 • G.Đorđević, T.Unkašević, M.Marković, “Optimizacija implementacije RSA algoritma na Texas instruments signal procesorima primenom kineske teoreme ostataka,” Zbornik radova INFOTEH'2001I, Vrnjačka Banja, 18.-22. Jun 2001.
 • G.Đorđević,²Optimizacija implementacije RSA algoritma na TI TMS320C54x signal procesorima na bazi primene Karatsuba-Ofmanove metode², VJINFO, Beograd, 2001.
 • G.Đorđević, M.Marković, T.Unkašević, “Neki aspekti implementacije IDEA algoritma na signal procesorima TI TMS320C54x familije,” Zbornik radova IX Telekomunikacionog foruma, TELFOR 2001, Novembar 20-22, 2001, pp. 431-434.
 • Z.Đurić, M. Đurasinović, G.Đorđević, D.Gašević, “Neki aspekti zaštite izvšnih fajlova“, SYM-OP-IS, Beograd, 2001.
 • B.Milovanović, G.Đorđević, M.Marković, T.Unkašević, “O mogućim efikasnim realizacijama IDEA algoritma na signal procesorima TI TMS320C54x familije,” Zbornik radova konferencije IT 2002, Žabljak, 2002.
 • G.Đorđević, M.Marković, T.Unkašević, “O poboljšanju efikasnosti implementacije RSA algoritma na TMS320C54x signal procesorima,” Zbornik radova YU INFO 2002, Kopaonik, 2002.
 • G.Đorđević, T.Unkašević, M.Marković, “O mogućim efikasnim realizacijama AES algoritma na signal procesorima TI TMS320C54x familije,” Zbornik radova XLVI Konf. ETRAN, Banja Vrućica, Teslić, 4-7 jun, 2002, tom 1, pp. 122-125.
 • Goran Đorđević, Milan Marković, Tomislav Unkašević, “O mogućnosti optimizacije realizacije Miler-Rabinovog testa provere prostoće velikih brojeva na TI TMS320C54x signal procesorima “ , YUINFO, Kopaonik, Mart 2003.
 • Milan Marković, Goran Đorđević, Tomislav Unkašević, “Mogućnost implementacije provere prostoće velikih brojeva na TI TMS320C54x signal procesorima“, ETRAN, Herceg Novi, Jun 2003.
 • Goran Đorđević, “Komparativna analiza performansi IDEA i AES simetričnih algoritama implementiranih na signal procesorima“, SYM-OP-IS, Herceg Novi, Octobar 2003.
 • Goran Đorđević, Milan Marković, Tomislav Unkašević “Komparativna analiza savremenih javnih simetričnih kriptografskih algoritama “, YUINFO, Kopaonik, Mart 2004.
 • Goran Đorđević, “On optimization possibilities for cryptographic algorithm implementation on digital signal processors“,Infofest, Budva, September 2005. Nagrada za najbolji autorski rad na INFOFEST-u.
 • G.Đorđević, M.Marković, “A Possible Secure Mobile Web Service,“ Zbornik radova Telfor 2008.
 • M..Marković, G.Đorđević, “Java based secure mobile web service scenario,” Proceedings of INFOTECH – JAHORINA 2009, March 18-20, 2009, Jahorina, Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina.
 • G.Đorđević, M.Marković, „A Simulation of Web Service Based Secure Mobile Application,“ Zbornik radova SYM-OP-IS 2009.
 • M.Marković, G.Đorđević, “An Example of Web Service Based Secure Mobile Application,“ Telfor 2009, Nov. 25-27, 2009.
 • G.Đorđević, M.Marković, XKMS-based Key Management System for Secure Mobile Devices”, Zbornik radova XVI Konferencije YUINFO 2010, Kopaonik, 03.-06. mart 2010.
 • M.Marković, G.Đorđević, „An Example of Secure Java based Mobile Application,“ 18th Telecommunication Forum, Telfor 2010, Nov. 23-25, 2010.
 • G.Đorđević, M.Marković, „A Secure Application in SOA-Based M-Government system,” Infofest 2011, Miločer, Budva, 02-09.10.2011. Nagrada za najbolji autorski rad na INFOFEST-u.